Kaposvári Egyetem Művészeti Kar
SZENTKIRÁLYI u. 4. , Pince
… ahol nem válik el egymástól semmi egyvalamire és egy másvalamire…”
Szakdolgozat
Készítette: Székely Rozália
2012
Kaposvári Egyetem Művészeti Kar
Színész szak, főiskolai képzés
Szentkirályi u. 4. , Pince
… ahol nem válik el egymástól semmi egyvalamire és egy másvalamire…”
Szakdolgozat
Készítette: Székely Rozália Konzulens: Dr. Csáki Judit
2012
Tartalom
Tartalomjegyzék……………………………………………………………………………3
Bevezetés.....................................................................................................4
A diktatúra hatása a személyiségre ..............................................................4
Monori Lili pályakezdése ..............................................................................6
Székely B. Miklós pályája a kezdetektől 1982-ig .........................................11
Megismerkedésük, a pince megszerzése .....................................................13
Kezdeti évek a pincében .............................................................................15
MŰTÉT, az első előadás ..............................................................................19
Műtét/Analízis/Orlandó .............................................................................23
MATINÉ......................................................................................................29
M.II.EM.6. ..................................................................................................35
LEVÉL........................................................................................................39
Összegzés ..................................................................................................43
Irodalomjegyzék……………………………………………………………………….....43
Bevezetés
Szakdolgozatom témájául a Szentkirályi Színházi Műhely megalakulását és öt
előadását választottam. Mégpedig azokat, amelyek a Szentkirályi utca 4 szám
alatt levő pincében történtek és én is részt vettem bennük, illetve felvételről
láttam. Ezt a pincét, a fölötte levő épülettel együtt, azóta lebontották, 2004-ben,
mert parkolóház és mélygarázs épült a helyén. Szüleim, Székely B. Miklós és
Monori Lili megismerkedésük pillanatában kimondatlan szövetségre léptek
egymással 1982-ben, a szocializmus utolsó szakaszában, amikor még nem
lehetett tudni, valaha vége lesz-e. Kimerültségük és szakmai válságuk lehajtotta
őket egy Szentkirályi utcai pincébe, hátha ott levegőhöz jutnak. Véleményem
szerint a szocialista diktatúrának jelentős szerepe volt abban, hogy a föld alá
kényszerültek. Mégpedig nem azért, mert betiltott művészek lettek volna,
hanem mert valódi kreativitásuk elnyomásban nem virágzott. Menedéket kellett
keresniük tehát.
A diktatúra hatása a személyiségre
„A diktatúrában a hazugság, a képmutatás a túlélés eszköze (...) A közvetlen,
intim közösségek kialakulását gátolta még az általános gyanakvás, mely a
diktatúrák fontos jellemzője, és elsődleges oka a besúgó rendszer (…) Mindezek
nyomán kialakult egy közösséghiányos társadalom, mely természetesen
gerjeszti az egoista, csak saját érdekeit szem előtt tartó szemléletmód
kialakulását, és általánossá válását, melyet még ma is tapasztalhatunk. Heller
és szerzőtársai a következőket írják a szocialista társadalomról. „Ha valaha
létezett egyáltalán valóban magányos tömeg, úgy az a reális szocializmusban élő
népesség volt.” „Még sohasem létezett a szovjet típusnál atomizálódottabb
társadalom.” ([21] 316. és 315. old.) De negatívan hatott a nyilvánosság
politikai okokból való elfojtása is ([25] 256. old.). „A társadalom a hatalom által
ráerőltetni kívánt hivatalos értékrendszert pedig nagyrészt nem tudta elfogadni.
Ráadásul az sokszor ellentmondásban volt a mindennapi gyakorlattal (…)
Kettős kötésről beszélünk például, ha a szülők valamilyen érték szerinti
magatartásra ösztönzik a gyereket, de ha ténylegesen e szerint viselkedik, akkor
megbüntetik érte. Például ha igazmondásra nevelik, de megbüntetik, amikor
őszintén elmondja a véleményét. Amennyiben ez rendszeres, akkor a gyermek a
szkizoid állapotot csak úgy tudja elkerülni, ha kiégeti magából a szóban forgó
értéket. Ez a mechanizmus társadalmi szinten is működik, eredménye vagy a
tudathasadásos állapot vagy a járványszerűen terjedő cinizmus és
értékpusztulás. Például míg a hivatalos ideológia a közösséget magasztalja a
szavak szintjén, addig a gyakorlatban gátolják spontán kifejlődését. Így „egész
gazdasági és társadalmi gyakorlatunk individualizmusra kényszeríti, önös
érdekeinek védelmére vagy akár hajhászására készteti, a magánéletbe szorítja
be az emberek túlnyomó többségét.” ([25] 250. old.) Mindez a közösségek
hiánya, az értékrendszerek kiforratlansága, a kettős kötés mechanizmusa –
anómiához vezet, aminek a negatív hatásait jól ismerjük a klasszikusok
munkásságából. (lásd [19] 260-302. old. és [35] 338-451. old.) „
Monori Lili először csak álmodozó helynek szánta a pincét. Egy olyan helynek,
ahová büntetlenül el lehet bújni a valóság elől, 1980-’81-ben. Mikor kibérelte,
járni nem lehetett az összegyűlt víztől és mocsoktól, stalkeri helyszín volt.
Pallókon szinte körbe lehetett hajózni a négy termen. Később, amikor már
játszottak benne, akkor is sokan az előadások megtekintésén kívül a helyszín
nyugalma miatt is lejártak. Időntúli hely volt, ahol olyan érzése lehetett az
embernek, hogy diktatúra nem is volt, nem is lesz. Fölszabadított a depresszió
alól, az egyedüllét lehetőségével oldotta a magányt. Az omladozó vakolat
erősebb valóságnak tűnt a szocializmusnál. Ez a sötét, dohos, monumentális,
földalatti bunker biztosított szellemi szabadságot Székely B. és Monori számára
azután húsz éven keresztül.
Monori Lili pályakezdése
Monori Lili versmondóként kezdte a pályát tizenhat évesen. Nagyon szegény
családból származott, kitanulta a gyors- és gépíró szakmát, de szíve a színészet
felé húzta. Az Erzsébetvárosi Művelődési Ház irodalmi színpadát akkor Mann
Lajos vezette, felvették, és Palágyi Ferenc csoportjába került. Később átköltöztek
a Fehérvári útra, ott ismerkedett meg a Ronyecz testvérekkel, Andorai Péterrel.
Véleménye szerint az volt életének legboldogabb időszaka, rengeteg szeretetet és
figyelmet kapott ott. Tökéletesen önálló alkotó volt amatőr korában, úgy
gondolja, ez azért lehetett így, mert nem színjátszó csoportba járt, hanem
irodalmi színpadra, ahol verseket mondtak. Tehát saját maga kiválasztotta a
verset, megtanulta, kidolgozta, kiállt vele, teljes felelősséget vállalva magáért. Ez
a néhány év abban a közösségben megtanította őt az elmélyülésre és kinyitotta
szellemét és szívét a költészetre, talán erősebben és korábban, mint kellett
volna. Később, a főiskolán sok nehézsége támadt önálló gondolkodása, színházi
tapasztalatlansága és különös érzékenysége miatt. A helyzetgyakorlatot nem
értette, primitívnek érezte. A magas költészet elkötelezettje volt. Korábban egy
verssel akár egy évet foglalkozott. Később sem tudta elfogadni a próbák
menetét, felszínesnek ítélte. Leírt formájában főiskolásként találkozott először
színdarabbal. Absztrakciónak látta, nem érzékletesnek, nem is tudta elfogadni.
Sokáig nem tudott vele próbálni, mert nem volt számára valóságos, úgy, mint
egy regény. Ezért nem is állt be a sorba, nem ugrott bele a helyzetekbe, hogy
lesz, ahogy lesz. Aztán amikor komolyabb szerepet kapott negyedéves korában,
a Légy mindhalálig-ban Nyilas Misit, elmondása szerint rettenetesen
megkínlódta, hogy elfelejtette egyik napról a másikra, hogy mit próbáltak
azelőtt. Mert alapvetően nem tudta elfogadni, hogy az egy létező dolog. Be
kellett gyűrnie magába azt a fajta próbametódust, amit a főiskola megelőző
éveiben egészen egyszerűen nem hitt el. Mégis sikeresen vette ezt az akadályt,
az akkori Thália Színház, ahol gyakorlaton volt, átvette az előadást, őt
megtartva a főszerepben. Azért ezek a problémák a színészet technikai részével
szerencsére cseppet sem csorbították lelkesedését. „… az élmények nem sokat
érnek, ha az ember képtelen azokat a színpadon hősébe oltani… 14 éves
koromban levelet írtam a Színművészeti Főiskolára, hogy színésznő akarok
lenni… Még soha nem voltam elégedett magammal. Pedig nem
panaszkodhatom, a Thália Színház majdnem minden előadásában játszom. De
én a bolondulásig szeretek játszani. Ha egy kanalat vagy egy poharat kellene
alakítanom, azt is szívesen vállalnám. De igazán tragédiákban lenne
szerepelni. Nagyokat szenvedni, csonttá-bőrré fogyni a kínoktól. Amikor egyszer
a főiskolán megkérdezték tőlem mit játszanék a legszívesebben, gondoltam, ha
álom, legyen álom, s a III. Richardot írtam a kérdőívre. A ravaszkodása, a
szüntelen átalakulása, a szenvedése… Szóval ez lenne az én szerepem. Félnék
is az ilyen figurától, mert nagyon belemennék és elveszteném az
önkontrollomat. A vígjáték is izgat, meg minden, ami színészet. Bár néha
magam is csodálkozom azon, hogy színész lettem. Mert annyi minden állt
előttem, annyi mindent el kellett löknöm, hogy szabad legyen az út. De még
most sem szabad, hiszen albérletben élek. S amikor késő este lefekszem, a
sötétben a mennyezetet bámulva arra gondolok, még mindig keveset tudok a
színészetből.”
Azért szerencsére a Thália olyan hely volt, ahol mindig föl lehetett rúgni a
formákat a próbákon, és később Kaposvár is, ahová 1973-ban szerződött.
Gazdag Gyula 1976-ban, Kaposváron megrendezte az Oszlopos Simeont. Azt
kérte a színészektől, hogy improvizáljanak. Megtartották a Sarkadi szöveget, de
mellé improvizáltak. Ez a munkamódszer nem mindenkinek esett jól a
színészek közül, de az egyértelművé vált, hogy Lili jobban tudott dolgozni, ha
szabadon improvizálhatott. Debrecenben, mikor Marja Lebjadkinát játszotta az
Ördögökben, akkor is improvizált. Dosztojevszkij stílusában mondta a szöveget.
Később ezek a tapasztalatok nagyon hasznosnak bizonyultak a Szentkirályi
Színházi Műhely megalkotásában, vagy akár a Mundruczó Kornél rendezte
Frankenstein-terv próbafolyamatában.
Arra a kérdésre, hogyan tanul szöveget, így felelt: „Otthon elolvasom, de a
próbákon tanulom meg. Én nem a szöveghez kötöm a cselekvést, hanem a
mozgáshoz, ami a lelkiállapotot jelzi, hogy belül mi történik… Ezért nem tudok
szöveget tanulni, az nekem magolás. Próbáltam, de elfelejtettem.
Törökszentmiklósi, Szolnok megyei vagyok. Látszik is rajtam. A zárt ’A’
betűk…Ez nem irtódik ki az emberből, benne marad. És bár megtanultam
szépen beszélni, akkor érzem jól magamat, ha úgy beszélhetek, mint odahaza.”
Ebben a néhány mondatban alapvetően semmi különös nincs. Nagyon sok
színész érez, gondolkozik hasonlóan. A különbség abban rejtőzik, hogy nála
ezek az apró problémák mélyebbre hatottak, mint másnál. Így tudott később
eljutni arra a pontra, amikor úgy érezte nincs tovább, nem tudja tovább
csinálni, ha nem lehet teljesen önmaga.
Lassan, folyamatosan kialakult benne az az érzés, hogy menekülnie kell a
színháztól. A szakma számára erőszak képében jelent meg, ahhoz képest,
ahogyan amatőrként dolgozott. Nem a színházi emberek, maga a színházi
szakma. Főiskolás korában barátságba keveredett egy fiatal avantgárd
társasággal, Bódy Gáborral, aki akkor még filozófia szakos hallgató volt, később
fontos filmnyelvi újító; Dobai Péter, költővel; Magyar Dezső filmrendezővel, aki
később egy rövid időre a férje is lett. Alapvetően az ott ért hatások irányították
színházkeresését arra az útra, ami elvezette a szentkirályi utcai pincébe.
Megtetszett neki a munkametódusuk. Megérezte benne a szabadságot. Ahogy
gondolkoztak, ahogy dolgoztak, az teljesen elütött attól a színházi közegtől,
amiben élt. Lili kifejezésével élve: ráharapott az önálló alkotásra. Mélységes
mély elhivatottságot, komolyságot, életfölvállalást, gondolkozást tanult tőlük.
Aztán megismerkedett az avantgárd nagyjaival. Erdély Miklóssal, Szentjóby
Tamással, Hajas Tiborral, Jovánovics Györggyel. Végzett este a Thália
Színházban, és ment ebbe a társaságba. Szuverén lények voltak. Ma ez nagyon
pozitív jelző, de abban az időben azt jelentette, hogy az illető a margón van,
nincs bent a társadalomban. Próbált bevinni tőlük a Tháliába verseket,
jeleneteket, hogy ott előadják, de természetesen ez lehetetlen volt akkor.
Bódy Gáborhoz évekig tartó szoros barátság, szerelem fűzte. Együttélésük
néhány éve volt Lili életében az egyik legfontosabb szakmai mérföldkő. Több
évig dolgoztak Genet: Cselédek című színdarabján, nem azzal a céllal, hogy
előadást csináljanak belőle. Belső ösztön hajtotta őket. Az első időkben otthon,
a lakásukon foglalkoztak vele. Semmi konkrétum nem volt, hogy akkor most
próbálnak, vagy nem próbálnak, hanem egyszer csak, ahogy jött az érzés,
elkezdték mondani a szöveget, játszani valamelyik jelenetet. Akár főzés,
zongorázás közben. (Lilinek megmaradt ez a módszere, kisoroszi otthonában is
előszeretettel alkalmazza.) Közben élték a fiatalok normális életét, már
amennyire az avantgárd akkor normális volt és élhetett. Ez volt a kapcsolatuk.
A Cselédek olyannyira az életük része volt, akár az alvás, evés, mosakodás.
Elemi szükséglet. Nem csak a darab miatt foglalkoztak vele öt évig. Nem a
színdarab volt benne a lényeg. Inkább jelkép volt, valamilyen életérzés,
csillapíthatatlan alkotói vágy eszköze. Nem volt fejlődés olyan értelemben, hogy
most megvan egy jelenet, ki van találva a formája, és akkor csináljanak valami
mást. A Szentkirályi utcai pincében is ezt szerette volna, és egy darabig
működött is, de aztán elkanyarodtak a produkció felé.
A Színművészeti Főiskola klubjában látták Bódy Gáborral Halász Péterék egyik
előadását, a címére már nem emlékszik: „Tátott szájjal néztem azt a
szabadságot.” Mivel a Cselédekkel akkor még csak a lakásukban foglalkoztak és
bemutató később lett belőle, ezért valójában ekkor látott először szabad
szellemű, avantgárd előadást.
Még a Tháliás korszak alatt készült vele ez az interjú, melyben épphogy
végzősként, huszonhat évesen előrevetíti egész ’80-as- ’90-es évekbeli életét:
„Görcsös vagyok… keménykezű rendezőm volt. Minden lélegzet, minden
mozdulat az ő utasításai szerint történik. Megcsinálom. De azt hiszem, görcsös
vagyok… Rendezni akarok… vagyis… csinálni… darabot… egy olyan darabot
kellene rendezni… ami rólunk szól… nincs ilyen darab… Írnom kell egy ilyen
darabot… A valódi életről. A mi generációnkról… Például az enyémről. A
Bérkocsis utcai lakásról, ahol nyolcan éltünk. A Fehérvári útról, ahol
színjátszást kezdtem tanulni. Az emberekről. Az amatőrizmusról… Hogy
milyen… Hogy miért van… De ezt nem lehet. Nem megy. Meg kell írni. Megírom.
És megrendezem. Talán el is játszom.”
1971-ben, a Tartozik és követel című színdarab próbafolyamata után készült
interjúban elmondja, milyen idegenül fogadta a próbák során a természetes
beszédmódot, viselkedést. Érdekes, hogy egy évtizeddel később ezek a dolgok
alapkövetelmények lettek nála: „… először történt velem, hogy a próbák elején
nem tudtam, mihez kezdjek a szereppel. Úgy éreztem, nincs mit csináljak , nem
láttam a feladatot… Stúdióban próbáltunk, szobahangon beszéltünk, úgy tűnt,
mintha otthon beszélgetnék valakivel, és nem egy darabot próbálnék. Végül is
sikerült kontaktust találnom a darabbeli Ildikóval…”
1976-ban, a Szolnoki Színházban játszotta Csehov Három nővér című
drámájában Natasát. Dolgozatom szempontjából az idézett interjúrészlet utolsó
mondatát tartom figyelemre méltónak: nosztalgiák nélkül, minden pillanatban
létezve uralkodik. Hogyan azonosul a szerepeivel? A szerepeket első olvasásra
szeretem, a munka alatt gyűlölöm, de visszaemlékezve rájuk újra szeretem. Sok
rendezővel dolgoztam, köztük sok segítőkész emberrel. De mégsem szeretem
őket. Hiszek az emberi kapcsolatokban, de a kijelölt mesterséges
magatartásformákkal nem tudok mit kezdeni.”
Később így emlékszik vissza arra, amikor otthagyta a hivatalos színházat: „Nem
is a Thália Színházzal volt a baj, hanem a magánéletemmel, ami borzasztóan
nyomasztott. Volt egy filmrendező férjem, aki emigrált, vele mentem, aztán
visszajöttem, de ettől is rosszul éreztem magam. És ebbe egy kicsit
beleroppantam. Nem tudtam a szerepekbe kapaszkodni, hiába volt például
sírós szerepem, amikor anyukámat elütötte a vonat. Egyre jobban szétvált az
életem és a színpad… Kaposvár akkor egy ’ menekült tábor ’ volt. Az ott
játszóknak ez a színház volt az egyetlen biztos talaj a lábuk alatt. De
kisgyerekkel nem volt vállalható az ingázás, jól jött, hogy a filmgyárnak
színésztársulata alakult, ide szerződtem… Én örülök, hogy túléltem azokat az
éveket. Sok barátom - például Bódy Gábor - nem élte túl. De másféle halottak is
vannak, olyanok, akiknek a teste túlélte a szellemi-fizikai halálukat. (Itt Magyar
Dezsőre gondol…<Sz.R.>) Én ezt csak úgy tudtam elkerülni, hogy abbahagytam
a pályát. Nem hittem volna, hogy még egyszer színpadra lépek, azt gondoltam,
számomra meghalt a színház.”
Amikor eljött Kaposvárról 1976-ban, szerencséje volt, mert néhány hónappal
később megalakult a filmgyárban a filmszínész iroda, amit olyan színészek
kezdeményeztek, akik szintén kifelé kacsintgattak az akkor színházi gépezetből.
Elsősorban Madaras József tudta elintézni a létrejöttét. Többek között tagjai
lettek az irodának: Törőcsik Mari, Garas Dezső, Bujtor István. Madarasnak volt
haveri kapcsolata a Központi Bizottság egyik tagjával, Berecz Jánossal, akit a
Kádár utódjának szemeltek ki. A Minisztérium csinált egy irodát és pénzt utalt
le a MAFILM-nek, hogy legyen egy ilyen hely az ’új magyar színjátszás számára’.
Tehát ahogy játszanak a színházban, az használhatatlan, meg kell újítani, és ők
majd alakítanak egy filmszínész irodát, ahol teret engednek a változásoknak.
Úgy tervezték, hogy majd játszanak színdarabokat is, de modern színjátszás
lesz. A szerződésben az volt, hogy nem kötelező elvállalni a szerepeket, de
rendszeres, fix fizetés járt a tagsággal. Amikor Lili Kaposvárról kilépett, még
nem volt tagja ennek az irodának. Akkori élettársa, Horváth Péter írói
fizetéseiből éltek egy darabig. Később belépett az Irodába, és ez nagy segítségére
volt a kezdeti időkben, amikor már nem vállalt semmilyen munkát.
Székely B. Miklós pályája a kezdetektől 1982-ig
1971-ben öntvényköszörűsként dolgozott a hajógyárban, amikor belekerült
Semprun A háborúnak vége című darabjába az Orfeó Együttesben. Ez idő tájt
vált ki az Orfeóból a Stúdió K. Onnan ismerték őt, hogy az Orfeónak volt
fotószakköre és ő ott fotózott. A hajógyárba is úgy került, hogy ki volt adva
feladatnak: vizsgálja a munkásosztály helyzetét (pedig munkáscsaládból
származott), mivel az Orfeóban rendkívül fontos volt, hogy minél hitelesebben
tudjanak foglalkozni a társadalmi viszonyokkal. A próbákat már elkezdték, csak
Lukáts Andor közben leszerződött Kaposvárra, és a helyére kellett valaki. Étoile
címmel játszották aztán az előadást. Később, mikor kérdezte Fodor Tamást
arról, hogy miért ő jutott eszébe, azt válaszolta, hogy mert mindig olyan vidám
volt. Körülbelül egy évvel előtte, megnézte Fodor önálló estjét, amiben fiatal
költők verseit mondta, például Baka Istvánét, akit Laca máig nagyon szeret.
Óriási hatással volt az az előadás. Ettől függetlenül soha fel sem merült
benne, hogy színész legyen, eleinte átmeneti elfoglaltságnak tartotta. lyáján
végig ambivalens viszonyban volt és van a színházzal, színészettel. Fodor
nagyon pedagógus volt, sokat segített neki a fejlődésben és jól segített. Laca
akkor még nem tudta, hogy pályát választ. Fél-egy év múlva beleszeretett Gaál
Erzsibe, a nyüzsgésbe. Az akkori Stúdió K tagjai a csoportot mozgalomnak
fogták fel. Laca egy partizánnak érezte magát ott, aki megy a puskájával és lő, a
művészet nem érdekelte. A mozgalom volt az érdekes. Mint kulturális partizán
viszont nagyon jól érezte magát. 1976-tól jöttek olyan feladatok a Studió K-ban,
amik már színészi feladatok voltak, mint például a Woyzeck, amivel hatalmas
sikert aratott/arattak. Húsz évvel később így emlékszik vissza azokra az évekre:
„Délelőtt mindenki elment dolgozni, délután Pesten próbáltunk valami
kultúrházban, este vergődtünk haza. Az ember, ha volt még ereje, csinált
valamit, ha nem, akkor aludt, és aztán másnap kezdődött minden elölről…
melós voltam, öntvényköszörűs. Hajnalban keltem, négykor, és volt, hogy éjfélre
értem haza. Három-négy órákat aludtam. Ezt megelőzően sosem jártam
színházba… a színészet abszolút nem érdekelt… Tamás be tudott engem ebbe a
csőbe húzni, hogy ez elkezdjen érdekelni. Nagy teljesítmény volt.” Hosszú távú,
mély hatást tett Halász Péter három előadása, amiket a Dohány utcában
látott. Elmondása szerint először nem tetszettek neki, viszont az évek folyamán
mégis érlelődött benne az élmény. 1977. december 10. –én mutatták be a
Woyzecket, aminek a hosszú szériája végül fordulópontot hozott mindannyiuk
életébe. Utolsó közös munkája a Stúdió K-val Genet Balkon-ja 1980-ban. Gaál
Erzsi is függetlenedni akart, ez is hatott rá, de érezte, hogy Gaál színházhoz
való lelkesedésében nem tud társa lenni. Válságos év volt. Nádas Péter Temetés-
ét még megcsinálták Gaál Erzsivel. Első profi vállalkozásuk, 6000 Ft-ot kaptak
érte. Úgy élte meg, hogy darabot szó szerint megcsinálni is csőd, nem adott
neki belső élményt. Még Londonba is meghívták az előadást. De akkor már az
új generáció költözött be a kommunába, Petri Anna, Bakos Éva, Illés Edit,
Nyakó Juli, Szalai-Szabó István. A régi tagokat teljesen elhanyagolták az újak
mellett, így már végképp nem érezte ott jól magát.
Megismerkedésük, a pince megszerzése
Lili 1980-ban Párizsban járt iskolába, ahol a Gaumont filmvállalat kívánta
volna felkarolni és francia színésznőt csinálni belőle. Akkor már megvolt a Műtét
című forgatókönyve, amit ő írt és filmre akart vinni, borzasztóan ragaszkodott
hozzá, folyamatosan emésztette, hogy neki az a dolga, azt kell megcsinálnia.
Legfőképpen pedig ott volt a kisfia, Sanyika, aki akkor hat éves volt. És abban
az időben nem lehetett csak úgy ki-beutazgatni az országban. Az útlevelét is a
Gaumont cég intézte el. Azzal kellett, hogy számoljon, hogy legközelebb
tizennyolc éves korában látja a fiát, mert az apja (Horváth Péter) nem engedte
volna, hogy kivigye magával. Így aztán hamar visszajött, és elkezdett forgatási
helyszínt keresni a Műtéthez.
Lacával a Visszaesők című film forgatásán ismerkedtek meg, 1982-ben. Előtte
nem ismerték egymás munkáját. Onnantól kezdve huszonhat évig éltek és
dolgoztak együtt. Megmutatta Lacának a forgatókönyvet, aki fellelkesedett, hogy
van egy ember, aki hallani nem akar a színházról. Mert Székely B.-t akkor a
filmezés vonzotta. Az az emberi, esztétikai állapot, amiben Lili akkor létezett,
kimondta a kételyeket, melyeket akkor én már évek óta hurcoltam. Más
történet volt a háta mögött, mégis kimondta, pontosan azokat. Nagy találkozás
volt. Ennek hatására volt bátorságom nemet mondani az amatőr korszakra.
Azonnal elköltöztem Borosjenőről.” Úgy érezte, hogy az egész addigi amatőr
múltja folytathatatlanná vált és a színházzal nincs mondanivalója, de nem
tudta, milyen úton tudná befejezni. Műfajt akart váltani, nem akart színházat
csinálni és a Lili ehhez nyerő partner volt, mert ő is távozott a színházból, nem
is lehetett beszélni róla a társaságában.
Erős támasz voltak egymás számára azokban az időkben és később is. Nagyon
fontos, hogy Monorira megnyugtatóan hatott, ahogy Laca elmesélte, hogy ők
hogyan dolgoztak a Stúdió K-ban. Teljesen más szisztéma volt ott. A színészek
önállóan alkottak, etűdöket hoztak létre. Egy darabra hosszú próbaidőt
szántak, volt, hogy egy évig is dolgoztak valamin. Lehetőség volt az elmélyült
munkára. Lilit megkönnyebbülés fogta el, hogy hát igen, lehet másképp is. Az
együttélés folyamán biztonságérzetet adott neki. Lili akkoriban senkivel nem
tudta megbeszélni, hogy mi baja van a szakmájával. Úgy néztek rá, mint aki
mindent megkapott, mégis elégedetlen. Így ő maga is egyre kevésbé értette a
saját problémáját. Amikor Lacával megismerkedett, nem is kellett mondania,
hogy mi a gondja, mert egyből a helyére került minden. Ez persze a szerelemnek
is betudható volna, de esetükben ennél többről volt szó. Művészileg is egy
hullámhosszra kerültek.
Az, hogy egészen konkrétan hogyan jutott el Lili a pincéig, az a gyermekkorában
gyökerezik. Monori és családja 1956-ban a Köztársaság tér közelében lakott és
rájuk volt állítva egy orosz katonai tanknak a csöve. A ház lakói leköltöztek a
pincébe, a mosókonyhába. Nem volt nagyon mélyen, bárki leugorhatott az
udvarról, az ablakon keresztül. Emeletes ágyakon aludtak, a ház gyerekei pedig
mind ott játszottak. Lili ekkor kilenc éves volt, mély nyomot hagyott benne ez az
időszak. Fiatal forradalmár fiúk ki akartak lőni a tankra, a házelnök (ma
gondolom házmester) nem engedte, szerelmi románcok szövődtek… A Műtét
forgatókönyv eredeti helyszínének azt a mosókonyhát gondolta. Járták is
Lacával az Auróra utcai házakat. Az eredeti mosókonyhát túl picinek találták,
és igazából, valahogy már nem is akart oda visszamenni Lili. Mindenképp
pincehelységet akart. Veszélyeztetett hely volt a gyerekkori mosókonyha és
később a Szentkirályi utcában is volt ilyen érzésük, hogy van veszély, de a
falakon kívül marad. Láng Zsuzsa 1999-es interjújában Lili így beszél a
pincéről: „1982-ben váratlanul lett az enyém életem két nagy adománya: Laca
és Szentkirályi utca 4... És az is fontos volt, hogy a két kezünk munkája vegyen
körül minket, hogy belakjuk a helyet… annak idején Pilinszkynél olvastam,
hogy>> Ó, miért, hogy mindig a helyszín a legerősebb? Ó, miért? <<- nem
értettem. A hely? - az aztán nem fontos - gondoltam. Ez a pince kellett, hogy
rájöjjek: de… valahogy én másként látom a színészet lényegét, mint ami a
színházakban folyik. Nem a nagy csillogáson, a nagy sírásokon, nagy
nevetéseken, nagy mindenféléken alapszik a hatás - éppen ellenkezőleg. A
lényeg rejtve zajlik. Elrejtve a képben, a tárgyban, a szerepben, a nézőben.” ”A
művészet láthatatlan.” „A néző, aki nézi és ott van … saját jogon van ott, és ez a
jog: a létezése”
Kezdeti évek a pincében
’A színészet, mint önálló formanyelvű művészet.’ Ezzel a címmel adta be Lili a
kérvényt a pincére a VIII. ker. Tanács Művelődési Csoportjához. Ebben a
tárgykörben terveztek gyakorlatokat csinálni… Mivel művészeti célra kívánták
kibérelni, kaptak kedvezményeket, például a fűtésre, villanyra. Viszont előadás
játszásra nem kaptak engedélyt, ahhoz fel kellett volna újítani, hogy megfeleljen
a különböző hatóságok követelményeinek. De, mivel az épület bontási
kategóriában volt, nem lehetett tudni, meddig maradhatnak ott. Az
önkormányzat azt várta, hogy jöjjön egy potenciális vevő, aki megvásárolná a
telket valamilyen célra. Amúgy sem akartak előadásokat csinálni, így maradt az
épphogy-komfort. Először arra használták, hogy a családi élet fáradalmait
pihenjék ott ki. Eleinte Lili borzalmasan félt lent a nagy termektől, a
nehezedő kövektől, mégis nagyon szeretett ott lenni, és a fenti világ megszűnt
számára. Megszűnt az az érzése, hogy kell valamit produkálnia.
Petróleumlámpával világítottak. Állt a víz a négy teremben, pallók úszkáltak,
körbe lehetett hajózni rajtuk, csőrepedésekkor évtizedek óta minden víz oda
folyt le a házból. Az egészet Laca lapátolta ki, rengeteg konténer latyak, iszap,
mocsok került ki onnan. Az volt az első pince, amit Lili megnézett a Műtét
forgatókönyvhöz, utána még rengeteget, de valójában első látásra beleszeretett
abba a helybe. 1980-ban, amikor visszajött Párizsból, akkor talált rá, sokszor
lejárt oda, mígnem az Orvostudományi Egyetem kibérelte valamilyen célra.
1982-ben szóltak neki, hogy megint felszabadult a pince. Mikor kibérelték,
1982-ben, még Újpesten laktak Lili három és fél szobás lakótelepi lakásában.
Nem sokkal később eladták és 1984 nyarán kiköltöztek Kisorosziba, egy
komfort nélküli parasztházba. Azért választották pont azt a falut, a táj mesés
szépségén kívül, mert tartozott a lakóházhoz egy régi, romos moziépület, amit
alkalmasnak találtak arra, hogy később próbateremmé alakítsák át. Laca
eleinte úgy érezte, és erre büszke is volt, hogy megmenti Lilit a depresszióból.
Ez a megérzése pontosnak bizonyult. Kevesen csinálták volna azt végig, amit ők
ketten vállaltak, amit a semmiből létrehoztak. Gondolok itt arra, hogy
elképesztően szegények voltak, amikor kiköltöztek a faluba, ahol még
fürdőszobájuk sem volt. Eleinte busszal jártak be a pincébe hétvégenként. Néha
ott aludtak lent, laticeleken. A Szentkirályi Lilinek maga volt a szabadság.
Egyrészt, mert saját volt. Ott nem volt semmi kényszer. Nagyon sok időt
töltöttek ott el úgy, hogy Lili feküdt az egyik teremben egy laticelen, Laca meg a
másikban várt. Lili egyszerűen csak lenni akart, mint Elizabeth a Personában.
Aztán csináltak olyan gyakorlatot, amivel azt vizsgálták, mennyi sztereotip
mozdulata van az embernek egy óra alatt. Egyikük beállt a fénybe, a másik meg
a sötétben ült és onnan nézte. Aztán cseréltek. Andy Warholtól jött ez az ötlet.
Olvasták valahol, hogy Warhol telefonált egy barátjának, hogy: ”gyere fel
hozzám, de ülj le az előszobában, majd én is jövök, most nem vagyok otthon,
majd később jövök. Ott van egy kamera, de ne törődj vele.” És ő ezt a kamerát
azért tette oda, hogy a barátja, ameddig ül, rágyújt, satöbbi, hogy addig
hányszor ismétli meg a mozdulatokat. A ritmusra volt kíváncsi. Hogy valaki ott
ül és vár, nem törődik a kamerával, mert nem tudja, hogy be van
kapcsolva. ”Laca: -„nekem az jelentett áttörést, amikor hosszas előkészület után
meghatároztuk az első feladatot. Elviselhető-e ha a másik néz? (Az előbb
említett, 'hány sztereotip mozdulatod van?'-gyakorlatra gondol.) Lilinek sem volt
könnyű. El kellett jutnia újra a színházhoz, az irodalmon át, a maga történetein
át. Eredetileg tehát nem gondoltak arra, hogy bármilyen produkciót
bemutassanak ott. Sőt, kifejezetten nem akartak.
A forgatókönyv, amihez Lili a pincét kibérelte, zömében az álmait tartalmazta,
amiket Lili jelenetnek leírt. Például, hogy a Dunában van egy lépcső, azon
jönnek föl férfiak, félrefordított fejjel, és kék a hajuk. Másik álom: négy férfi WC-
pumpával erőszakot követ el. Meztelenek, hosszú kötényben vannak, elöl a WC-
pumpa, de a fenekük csupasz. Harmadik álom: madárfejű emberke, aki ugatva,
fejhangon nevet. Ezt Benedek István Aranyketrec című könyvéből vette.
Pontosabban Benedek professzor egyik betegének története ihlette, aki, ahogy
lépett a lépcsőn, mindig csak az egyik lábával lépett, lefelé, mint egy madárka.
Egész nap föl s alá járkált a lépcsőn és rendszertelenül beszélt valamit. Része
volt a forgatókönyvnek James Joyce Ulysses-éből Molly Bloom nagy éjszakai
monológja is. Lili egyetlen és legjobb barátja, Verasztó Lajos ajánlotta
figyelmébe ezt a szöveget, jóval a forgatókönyv megírása előtt. Akkor még nem
foglalkozott a Molly Bloommal, hanem összehozta az anyagot az álmokból és
beadta az FMS stúdióba. Ekkor már eljött Kaposvárról. Amikor gyűjtötte az
álmokat, akkor villant be neki, hogy oda stimmel ez a szövegfolyam. Botrány
lett belőle a Fiatal Művészek Stúdiójában. Visszadobták a könyvet, Molly Bloom
pornográf monológja kiverte a biztosítékot. Még Monori volt osztályfőnökét is
behívták. Később megtudta, hogy igazából őt csak felhasználták, mert az FMS
akkori vezetőjét akarták kinyírni. Az egész stúdiót akarták megszűntetni.
Különböző érdekcsoportok vívtak egymással, és ezt a kis anyagot tudták
fölhasználni. A Balázs Béla Stúdióban viszont elfogadták a könyvet, és operatőrt
is kijelöltek neki. A gyártásvezető viszont megmondta, hogy csak az első
oldalnak a gyártási költsége annyi, amennyit az egész filmre sem kapnának, így
a filmterv félre lett téve. Mikor megismerkedésük után nem sokkal Laca
elolvasta a Műtét-et, rögtön tudta, hogy színházra alkalmas az anyag, közölte is
Lilivel, ezzel is fontos támogatást nyújtva a későbbi munkához.
Teltek az évek, Székely B. ekkoriban forgatta a Tarr Béla-filmeket, az Őszi
Almanach-ot és a Kárhozat-ot. Nagyon ritkán és keveset ért rá a pincében lenni.
Lili járt le kitartóan és gondolkozott. Évekig csak gyakorolta a Molly Bloom-
monológot Kisorosziban és a Szentkirályi utcában. Egy ember volt ott lent vele
ezekben az években: Tihanyi Ernő, filmgyári statiszta. Ő lett a múzsája a Műtét-
nek. Lili még a forgatókönyvhöz keresett erotomán férfiakat, arra a jelenetre,
amiben meztelen férfiak vannak kötényben, WC-pumpával az ágyékukon.
Megkérte egy felvételvezető ismerősét, hogy szerezzen neki ilyen férfiakat, és
köztük volt az Ernő. Soha semmi jele nem volt ennek a betegségnek rajta.
Viszont súlyos cukorbeteg volt, fiatal kora óta. Ernőt mindig elhívta, amikor
„próbálni” ment a pincébe és annyit mondott neki, hogy üljön le az egyik
teremben, ő ott lesz a hátsó teremben, de ne menjen oda hozzá. Üljön a széken
és kész. Aztán eltelt a próbaidő, Lili odament hozzá, adott neki 200 Ft-ot és azt,
mondta:- „Köszönöm, Ernő a próbát.” Ernő rámosolygott és csak annyit
válaszolt: „Tudok, tudok, tudok.”
Úgy érezte agyonnyomja a pince, kicsinek érezte magát ahhoz, hogy azt az
egészet, amit jelentett, fölemelje. Fölállt az asztalra, úgy mondta, a monológot,
akkor egy picit könnyebb volt, de nem igazán ment. Egyszer, amikor megint
odaadta 200 Ft-ot, és megköszönte Ernőnek a próbát, akkor Ernő félrefordította
a fejét és megkérdezte, hogy: „Lilike szereti maga az orgonát?” „Igen.” „Na de
milyet? A fehéret vagy a lilát?” Erre a pillanatra emlékszik úgy, hogy megérezte,
ahogy ott álltak a pincében, hogy az a hangulat az valahogy van. Valami
megszületett, látszólag a semmiből, több évnyi közös hallgatás után. Az egész
Műtét előadást az Ernő ihlette.
A fordulópont az volt, amikor jött a nyolcadik kerületi tanácstól egy levél, hogy
nagyon megemelik a bérleti díjat. Akkor elkezdtek kilincselni, hogy ne tegyék
őket ki onnan, ne emeljék meg annyira, amit már lehetetlen lett volna kifizetni.
Úgy döntöttek, hogy valamit csinálni kell, valami előadást, amire meghívják a
polgármestert. Ekkor, 1989-ben, már öt éve megvolt a pince. Elkezdték nézni a
Műtét forgatókönyvét, hogy lehet-e belőle valami. Az álmokból, férfiakból, WC-
pumpából, Molly Bloom monológból… Ebből lett a Műtét/Analízis című első
előadásuk a pincében, 1990-ben. A félelem miatt mutatták be, nehogy
elveszítsék a helyet. Arra eljött a polgármester, átnyújtott egy papírt, amiben az
volt, hogy kedvezményesen megállapítanak 75 %-os csökkentést a bérleti díjra.
MŰTÉT, az első előadás
A próbák eleinte úgy kezdődtek, hogy Lili felszólította Lacát, menjen át a másik
terembe, merthogy együtt nem lehet dolgozni. Körülbelül fél óra - negyven perc
múlva ment át hozzá, és mondott valamit. A munka gondolkozást jelentett.
Arról, hogy mi volt az ő életük addig, és mi a jelenük. Mi van Magyarországon,
Budapesten. Egyben a közös gondolkozás lehetőségeit feszegették intenzíven és
mélyen. A Szentkirályi utcai pince a legalkalmasabb helyszín volt erre.
Biztonságot nyújtott az arányaival, mint egy templom, amiben évszázadok óta
nem járt senki, és csak őket engedte be. Azért gondolom, hogy csak őket, mert
itt a találkozáson van a hangsúly. Azok az öreg, leomlott vakolatú falak és a
termek sűrű üressége olyan erős húzóerővel bírtak, mint valami örvény. Monori
és Székely B. személyisége, élettapasztalata és gondolkodása kellett ahhoz, hogy
ez az örvény a tartalmas, művészi mélységek felé húzza őket és később a
nézőket is. Az előadásokat mindössze egy újságban hirdették (nem lehetett
nagyon feltűnniük, mert, ugye, csak próbahelyre kaptak engedélyt), az Élet és
Irodalomban és később a Magyar Narancsban. Suba János szponzorálta a rezsi
költségüket évekig, aki akkor a Pannon GSM-nél volt magas beosztásban. A
pince bejárata egy nagyon öreg, rozsdás vasajtó volt. Onnan rögtön kopott
falépcső vezetett le a félhomályba. Jobbra, balra, előre: termek. Minden előadás
alkalmával segítségükre volt valaki, egy ismerős, eleinte Suba János, majd
Káldor Edit, és végül Francia Gyula (Gyula később szerepelt is több előadásban,
már nem a pincében, rengeteg segítséget nyújtott nekünk), aki leengedte a
nézőket és az előadás ideje alatt őrt állt a bejáratnál. Eligazításra nem volt
szükség, az emberek követték a fényt, a neszeket, és csakhamar rátaláltak az
előadásra: Ernő egy slaggal locsol. Egy feketés, furcsa tepsi-formájú lábatlan
kádat teleenged vízzel. A kádban test alakú nejlonzsák vállfára akasztva,
hozzávarrva egy pár kesztyű, „fején” paróka. Lili édesanyját jelképezi, akiről
később még sok szó fog esni. Ernő láthatóan súlyos beteg férfi. A próbák
videofelvételein tekintete mégis vidám, kíváncsi. Később, mikor már a kórházból
hozták ki a próbára és az előadásokra, percenként majdnem elaludt a
gyógyszerektől. Nagyon fontos alkotótárs volt. Emberi súlyával és őszinte
odaadásával jóval erősebb inspiráció volt a munkához, mint akárhány remek
színészi vagy rendezői ötlet. Szinte családtaggá vált, nekem a fogadott
keresztapám lett. Nem volt színházi ember, de tökéletesen rábízhattuk
magunkat a jelenlétére, a figyelmére. Az a halálos biztonság áradt belőle, ami a
pince falaiból. Nagyon erős kisugárzása volt. Húsz éves kora körül betegedett
meg, ahogy öregedett, felnőtt is lett, de egyben megmaradt valamilyen gyermeki
lénye.
Ugyanennek a teremnek a végéből egy kisebb rész le volt választva egy
kifeszített, vastag nejlonnal. Előadások előtt és után ott öltöztünk, ettünk,
aludtunk, ott volt a kazán. Miután Ernő teleengedi a kádat vízzel, a nejlon
mögött megjelenik egy férfi hatalmas, meredő fallosszal. Felül a már előre
bekészített kétlábú létra tetejére és erőteljesen mozgatni kezdi, félreérthetetlen
nyekergést váltva ki ezzel. A nejlonon keresztül persze mindennek a homályos
árnya látszódik. Önkielégítés, erős nemi vágy, erotománia, monotonitás,
bezártság, magány szimbóluma; az elfojtások mögött burjánzó életé. A
próbákon még hatalmas, görbe madárcsőre volt s szőkésbarna madárfészek-
szerű parókája. Jóképű, szabad férfi. Kis suhanc beütéssel. Kijön a nejlon
mögül, fütyörészik, rázza a farkát, majd erőltetetten nevetni kezd, ami iázásba
és nyögésbe csap át és hatalmasakat lendít a falloszán. Majd ejakulál a nejlonra
egy vödör vízzel. Nem emberábrázolás történt; egy madár volt. Nem sebesült
madár, hanem szabad, aki szexuálisan kielégíti magát. Leveszi a parókát és a
csőrt az iázás után, elfáradt, a szabadság is elröppent. Ekkor tűnik fel, hogy
katonazubbonyban van, alatta csipkés kombiné.
Átmegy a másik terem ajtajához, a falnak dől és vár. Megjelenik az ajtóban a
nő. A férfin gézbe tekert WC-pumpa van az ágyékára kötve, mint fallikus
szimbólum. A nőn óriási mellek szivacsból, erős festett-piros mellbimbókkal.
Mindketten arra várnak, hogy a nő, Lili, elmondja a Molly Bloom monológot. A
férfi ott egy jel, aki vár, mint ügyeletes csődör, hogy elvégezze a dolgát a
fegyverével. Nem ember, egy fallikus figura, őrült, aki előtte ott rázta a létrát.
Közönyös, kicsit ellenálló, kívülálló. A folyton a haját birizgálja, csábít,
szőlőzsírral kenegeti a száját, de egyben el is zárkózik. Kihívó elutasítás. Úgy
csábít, hogy közben megbénítja az áldozatot. Mégis: semmi szerepjáték csak a
nemi szerepek ábrázolása történik, úgy, hogy a színészek teljesen önazonosak.
Mind a női, mind a férfi erotika degradált a jelmezek által, és a szituációban is,
mivel a férfi bábunak van használva. Ott áll, szinte mozdulatlanul az ajtónál,
mint udvarló férfi, és némán hallgatja Molly Bloom órákig tartó szexuális
monológját. Ez a terjedelmes szöveg az előadásokban már nem szerepelt, mert
nem sikerült beilleszteni, helyette bontakozott ki a cirka egy órán át tartó néma
szemezés. Lili az előadásban az erőszakot akarta megfogalmazni képileg,
részben a szakmai erőszakot, amit úgy érzett, hogy elkövettek rajta, és a
macsótársadalomtól kapott erőszakot. Nem olyan értelemben passzolt erre ez a
szöveg, hogy, mondjuk Molly Bloomon is erőszakot követnek el, hanem mivel ez
abszolút női monológ, és elég terjedelmes. Ez volt a bosszú maga, hogy évekig
állt Laca az ajtóban és hallgatta moccanatlanul a nőt. De valahogy mégis úgy
gondolta, hogy az erőszakos férfiak sérültek és ezért gézbe pólyálta bele a
pumpa-falloszt. Az első előadáson egyetlen nézőjük volt, Molnár Gál Péter. Lili
kijött végre az ajtón és szembe találta magát közvetlen közelről két szempárral.
Még az a verzió játszott, hogy elmondja a monológot, de ekkor hirtelen jött az,
hogy nem szólal meg. Körülbelül húsz perc csönd után improvizálta azt a pár
mondatot, ami azután benne maradt a későbbi előadásokban is: ”Bódy
Gáborral ültünk a szobában, csöndben, senki nem beszélt. Éreztem, hogy van
még valaki bent, rajtunk kívül. De rögtön fölugrottam, elrohantam, be a WC-be,
és még be tudtam zárni az ajtót. Ő már akkor rugdosta, és mondta, hogy <menj
le a pincébe, majd jövök utánad, csak arra vigyázz, hogy ne félj>.” Így jobban
stimmelt azután az előadásban ez a jelenet, mivel az első variáció csak
körülbelül negyven perc volt, amúgy sem bírt volna el egy ekkora
szövegfolyamot. Több órán át tartott volna, ha tényleg elmondja azt a
monológot.
Ezután a Bódy-szöveg után még eltelt vagy húsz perc néma szemezés… A nő
kivárta azt az elviselhetetlen hosszú időt, amire válasz lett az, hogy becsapja az
ajtót és eltűnik mögötte. Az ajtó mögötti teremben fölgyullad a tűz egy fazékban.
Egy idő után a férfi kinyitja az ajtót, bemegy, a terem végében a fehér
papírokat aggat magára, mint menyasszonyi fátylat. A férfi nagy erővel üt egy
vaskorlátot vascsővel: ajzás-gesztus. Ez volt az Esküvő-jelenet. Olyan a
hangulat mintha kovácsműhelyben lennénk. Ernő a fazék mellett áll, beszél
valamit, improvizál, iáznak, nyávognak. Ernő vizet enged egy nagy fazékba, a
férfi és a vágtázni kezdenek, körbe-körbe, végig a négy termen. A a ló, a
férfi övvel hajtja, kiabálva. Ez a Nászút-jelenet. Közben Ernő vizet enged a
fazékba. Befejezik a vágtát, a a hatalmas cicikkel és a fehér papírokban
kucorog a földön. A férfi kisollóval leoperálja a ciciket és a menyasszonyi ruhát.
Ezzel a férfi megfosztja a nőt nemiségétől. Mégis van egy olyan hatása is, hogy a
férfi van ezáltal terror alatt. Az itt elhangzó szövegek: ”Kicsinállak. Elő kell
készíteni a tetemet.” Csáth Géza: egy elmebeteg naplójából van, amikor G.
kisasszony beszámol az orvosnak, hogy éjjel őt meglátogatja az a hatalmas nagy
ember és miket mondd neki. A német szöveg is onnan van: „Heute rot, morgen
tot.” A színészek teljesen önazonosak. Nem lehet különválasztani a szerepet
meg a játszót, de nem is feltétlenül a cselekvések, hanem inkább a viszonyok
miatt. Az erőviszonyok megegyeznek az életbeli erőviszonyokkal.
Mikor megvolt a műtét, következik a Fényivás: az ajtó alóli résből kiszűrődő
fényt issza a nő, amíg a férfi el nem rángatja onnan. Ez a jelenet is a
forgatókönyvből van, az eredete egy csak hangokból álló álom: Szólnak Lilinek,
hogy fényt kell innia. Kiszűrődik az ajtórésen a fény, le kell hasalni és azt inni,
amikor jön a parancsszó, hogy fényivás. A jelentése, hogy csak ennyi jut neki…
ami az ajtórés alatt beszűrődik, és azt ihatja. Hiszen, amikor álmodta, majd
leírta ezeket a jeleneteket, fuldoklott a szakmájában, Kaposvár után. Ami pedig
a magánéletet illeti, abban akkoriban mindenki fuldoklott.
A Műtét című előadás utolsó képe visszatér az elsőhöz: Ernő enged még egy kis
vizet a kádba, majd felteregeti a beáztatott fekete nejlonzsák-édesanyát hajjal,
kézzel lefelé, a leoperált fehér papírokat és rongy-melleket, és a saját óriási
fehér-kötényét is. Közben beszélt valamit, volt bízva, hogy mit, mindig
improvizált. Furcsa óriáscsecsemő, aki úgy fogta a slagot, amikor a végén
locsolt, hogy látszott: semmi köze hozzá. Mint aki vendég a földi létezésben. Az
előadás záróképe: A nejlon mögött óriás férfi láb-árnyék látszik, a nejlon előtt
Ernő áll és nézi.
Lili sokáig úgy képzelte, hogy neki ez az egy története van, a Műtét. Ebben
összefoglalta a fiatalságát, több nincs benne. Ezután két évig nem próbáltak,
Kisorosziban építették a próbatermet.
Műtét/Analízis/Orlandó
Minden előadást nehéz és hosszadalmas munkával készítettek, kivéve az
Orlandó-t, ami egy húsz perces blokként került bele a Műtét előadásba. Lili
megírta a jeleneteket, és egy-két próbával megcsinálták. Ez a munkamódszer a
későbbiekben sem volt jellemző. Esterházy Péter írja, miután látta ezt az
előadást: „Ez itt nem pinceszínház abban az értelemben, ahogy annak idején
Fodor Tamás Stúdió K-ja volt. Székely B. most nem Woyzeck. (Igaz, örökké az,
szól közbe a nosztalgikus néző.) Az, egyszerűen szólva fontos volt. Ez itt nem
fontos. A marginális se fontos. Bár abban meg biztos vagyok, hogy a
művészetnek olykor így el kell bújnia, be a föld alá, két emberbe, az
érdektelenségbe, a sötétbe-, hogy megmaradjon; ezért marad meg, mert mindig
lesz két ember… Nem is pince ez a Szentkirályi utcában, hanem pincerendszer,
egymásba nyíló odúk, barlangok, félhomály. A művészet láthatatlan.”
Először 1992-ben játszottuk ezt az előadást. Ebben már én is és a bátyám is
szerepeltünk, és még Ernő volt benne.
Ebben a fejezetben szeretném leírni a különbségeket a két előadás tartalma
között. Van ugye az Orlando-rész, ami 1991-ben lett a Műtét-hez téve és a régi
jelenetekben is történt némi változás. Mivel én egy 1997-ben rögzített előadás
alapján elemzem, ezért az eredeti Műtét-jelenetekhez képest erős fejlődés
látható.
Az előadás elején a férfin már nincs se madárcsőr, sem pedig orr. Kijön a nejlon
mögül, nem ad ki szamár hangokat, nincs egzaltált mozgás, csak fütyörészik
egy kicsit és egy literes zacskóból tejet zúdít a nejlonra. Az önkielégítés gesztusa
csöndesebb, kifinomultabb, de a kabát alatt változatlanul női kombiné van
rajta… elszív egy cigarettát az ajtóban. Megjelenik a nő. Már nem olyan önző és
vidám, mint a Műtét idején. Némán állnak egymással szemben. A ugyanúgy
elmeséli a Bódy Gábor történetet. Eltelt hét év az első előadás óta. Ekkor már
tizennégy éve élettársak. Itt már nem bábuszerűek, nem egy és egy férfi
sztereotípiát látunk egymással szemben, hanem két érett embert. Itt már
Székely B. és Monori néz farkasszemet egymással.
Az 1997-es előadások idején Ernő sajnos már nem élt. Kisorosziban találtak egy
idős bácsit, Lajos bácsit, ő ugrott be a helyére, de nem tudta pótolni őt. Egérke
volt, ahhoz a monstrumhoz képest, amit Ernő jelentett. Lajos bácsi nem volt
félelmetes, nem volt emberi nyomorúsága, úgy, mint az Ernőnek. Nem volt
annyira lepusztult. Egyszerű parasztemberke, aki a maga módján, fogatlanul,
de rendben volt. Mivel pályáztak a továbbjátszásra, és Ernő már nem élt, kellett
a helyére valaki. De így az előadás már nem volt ugyanaz.
Az Esküvő-jelenetben, mikor a férfi üti a vasat, a pedig öltözik be
menyasszonynak, a háttérben Ernő motyogott valamit a lángoló fazék mellett.
Mikor már Lajos bácsi csinálta ezt a részt, lehetett tudni, miről beszélt: Az
oroszok elfogták a II. világháború után, és átvitték Tótfalura gyűjtőtáborba, de ő
valahogy elsomfordált a kukoricásba, megszökött és hazajött, így megúszta a
hadifogságot. Nem katona volt, csak, mint civilt elkapták valami járőrök. Ezt
mesélte azon az alig artikulált nyelven, amin ő beszélt.
Ezek voltak a változások a Műtét jeleneteiben az első előadáshoz képest. Most
az Orlando-rész következik. Verasztó Lajos ajánlotta ezt a könyvet Lilinek, mert
ő jutott róla eszébe. Lili kedvencévé vált ez a regény. Azonosulni tudott az
egyszerre fiú és lány Orlandóval.
A mell leoperálása-rész utánra építették be az Orlando-t. Sötétben orosz
szövegek hangzottak el, majd oroszul énekeltek - a dalt Kari Györgyi hozta
nekik. Ez volt az Ukrán falu mindennapjai-jelenet. Az egész jelenet alatt nem
gyújtottak villanyt, a sötétben boldog csevely és dalolás ütötte meg a nézők
fülét. Öröm volt, hogy kimentek az oroszok és ők viháncolhattak. Fény gyullad,
mire a nézők körülnéznek, már ott vagyunk körülöttük. Én kis piros játék
babakocsival, benne két macska „alszik”. Gyerekkoromban játszottam így
sokat, a cicákkal. Felöltöztettem őket, bedugtam a babakocsiba és tologattam.
Így került bele ez az előadásba. Sanyi, a bátyám, a babos kendőbe öltöztetett
Ginával, az eddigi életünk legtehetségesebb színész-kutyájával összebújva
üldögélt. Talicskában tyúkok kapirgáltak. Harangzúgás megy felvételről.
Lili borotválja az arcát. Közben néma csönd, csak a tyúkok csőre koppan a
vastalicskában. A borotválkozás ötlete onnan jött, hogy az újpesti lakótelepen,
ahol 1984-ig laktunk, szemben mindig elhúzta a függönyt egy férfi, és az
ablakban borotválkozott. (Ezt a jelenetet még a filmbe képzelődte. Tehát, hogy
Lili a saját ablakából lesi a szemközti ablakban borotválkozó férfit, aki eközben
ezt a szöveget mondja: „Megsebesültem itt is, nőket láttam autót vezetni, nincs
mese, mert itt mindent lehet látni, akkor tarthassák a kiállítást, hogy ez ilyen
géppel ment, ajjaj, az uniformist nem lehet kitalálni, engem egyenáram
megégetett, akkor most mit követeljek? Semmi jogom nincs ezek szerint,
annyian megsebesültek, ja, hát persze meghaltak- feltámadnak, de mikor?
Rendőrség, országház, nagygyűlés, ilyen elnök, olyan elnök, ipariskola, két
tűzoltósapkám odadobtam, keresik a nőket, hol a jog, hol a kötelesség, hol a
haza, haha.” Lili a kezdetektől fogva szerette volna ezt a szöveget beletenni
valamelyik előadásba, de nem találta a helyét. Végül 2011 novemberében,
legutóbbi bemutatónkon hangzott el.) Bajuszt ragaszt, kalapot tesz fel, kis
fekete zakó van rajta. Kifesti magát legénykének. Laca pedig szoknyát vesz fel,
kendőt köt a fejére. Harsányan beindul újból az orosz zene, már csak a kórus
részek. Lili és Laca pedig görkorcsolyát csatol, és megindulnak körbe a
termeken keresztül. Lili nem tudott görkorcsolyázni, az volt a játék, hogy
mindig leesik neki, tipeg vele. Laca siklik és húzza-tolja maga után. Lili szereti
azt a küzdelmet, hogy valami működjön, de nem működik. Mikor megtettek
néhány kört, leállnak táncolni. Az orosz zene körülbelül négyszer ismétlődött.
Az orosz kórus ismét a szovjet korszakot jelenti, ahol minden emberi lényeg az
ellentétébe fordul. Liliből bajuszos parasztlegényke lesz, Laca pedig orosz
nagyhercegnő parasztruhában. A férfi-női szerep átjárhatóságának szabadsága
az egész Orlando részt áthatotta. Táncol a legény a hercegnővel, Sanyi a babos-
kendős kutyával. Az idős Lajos bácsi közben nézi a családot. 1992-ben
valójában először lehetett szabadon beszélni az orosz korszakról, miután
kivonultak. A Műtét a börtönlétről szól, az Orlandó pedig a felszabadulásról.
Mikor vége a zenés-táncos mulatságnak, készülünk az állat-divatbemutatóra.
Sanyi a kétlábú létra tetején ülve araszol a divatbemutató helyszínére. Ő akkor
huszonkét éves volt. Az előadás elején látott, létrával szexuális aktust imitáló
magányos férfialak az előadás végére ifjú titánná alakult. Magyarország
megfiatalodott. Állat-divatbemutató: a két macskát és Gina kutyát külön-külön
két lábra állítva végig vezettük a fal mentén, egy piros krepp-papír szőnyegen,
kis sztriptízt adtak elő, majd mikor már minden ruhájukat levettük róluk,
meghajoltattuk őket, és az éppen nem szereplő többiek megtapsolták őket. De
nem az volt a jelentése, hogy az állatok eleve meztelenek. Csak mi vagyunk
azok, akik mindent magunkra veszünk, magunkra hurcolunk. Az ember leplezi
magát mindennel. Ruhával mutatták meg azt, hogy vannak őszinte lények is a
földön, az állatok. A felszabadulással mindenki ledobja a rákényszerített
rétegeket, és ekkor még élt az az illúzió, hogy a szocializmus bevégeztével az
emberek a lényegük lehetnek.
Ezután következett az ember-sztriptíz. Laca kiemelte a csirkéket a talicskából a
lábuknál fogva, kétségbeesetten verdestek a szárnyukkal, letette őket, és azok
mozdulatlanul, döbbenten álltak. Levetkőzött teljesen meztelenre. A jobboldali
rasszizmus archetípusa, Hitler állt a falnál. A rögtön felismerhető bajusz,
félrefésült haj. Ezt sose nézhettem. Áll a falnál, arccal a nézők felé, pucéran.
Lecsupaszították, közszemlére téve az erőszakot. A Jelenlét folyóirat 1989-es
különszámában Szógettó alcímmel válogatás jelent meg az 1970-es évek
avantgárd dokumentumaiból. Ebben olvasták Molnár Gergely zenész novelláját:
Egy 1970-es évekbeli házibuli, amiben megjelenik Hitler.
A megélt, a valódi kapcsolat volt a témája, a tétje a dolognak. Mindig az volt a
lényeg, hogy létre jöjjön a kapcsolat. Ne jelzés legyen az emberek közti viszony,
hanem valóság. Ragaszkodtak az igazsághoz. Liliben ez születési adottság. Ha
talál egy jó formát, ami működik, széttöri, beáldozza, ha más az igazság. Eleinte
még megengedhették maguknak, hogy nem készültek el, nem volt pályázat,
nem voltak határidőhöz kötve. Jött a nyár, az iskolai szünet, és ősszel folytatták
a munkát. Termékenyen tudott hatni az idő múlása, kihullottak a gyártott,
megtermelt dolgok, maradt az, aminek érdemes volt maradnia. Lili: „Mindig, ha
elkészült valami, azt tutira kidobtam. Biztos, hogy nem volt megtartva.
Szerettem ezt, hogy nagyon mélyen, nagyon komolyan próbáltunk, és aztán
kidobni, és megint elölről kezdeni.”
1994 és 2000 között Székely B. Miklós az Új Színházhoz szerződött, elsősorban
megélhetési okokból. Ez időszak alatt Lili is játszott abban a színházban egy
előadásban. Ekkorra már elkészült Kisorosziban a próbaterem, de mégis hosszú
időre le kellett állniuk a munkával, mert egyeztethetetlen volt az Új Színházzal.
Nem csak az időbeosztás miatt, hanem két különböző ízlésvilágú és
gondolkodású világban, mindkét helyen teljes alkotóként lehetetlen volt létezni.
Lili így nyilatkozott ebben az időszakban a hivatalos színházbeli munkáiról:
Mikor volt legutóbb színpadon?- Nagy’ színházban 1990-ben a Játékszínben.
Kárpáti Péter Ismeretlen katona című darabjára hívott valamikori
osztálytársam, Verebes István. A mi színházunkban’, a VIII. kerületi
pincénkben 1992-ben. Mit jelent a mi pincénk? Hogy az a mi színházunk: életem
társáé, Székely B. Miklósé és az enyém. 1983 óta játszunk ott, a Szentkirályi
utcában. Nálunk nincs belépő. A pince már évek óta bontási kategóriába került.
Salétromos, némi szag is van, de bejöttek a nézők. Ha ott játszom, olyan,
mintha biztos talajon állnék. Egyébként nem vonz a színház, sőt inkább taszít…
Nekem a pince mindennél fontosabb”
„ A színházban nem az a fontos, hogy mutogassuk magunkat. A nézőnek
választ kell kapnia a kérdéseire, s erre az üzemszerű termelő színházban nincs
lehetőség… Tavaly ősszel, amikor Zsótér Sándor, rendező megkeresett, még azt
mondtam, kizárt dolog, hogy a színháznak ehhez a formájához visszatérjek,
annyira taszít. Számított az is, hogy ez egy néma szerep: megkönnyebbülés,
hogy nem kell beszélnem. Van egy látszatcselekvés, de valójában kívül vagyok.
Nem kell szituációba helyezkednem, figurát teremtenem… Zsótér Sándor
hagyta, hogy olyan legyek amilyen vagyok.”
Az egész szakmai múltjára visszatekintve Laca úgy ismerte meg a saját
munkamódszerét, hogy rengeteget agyal, és sokszor túlságosan ráagyal
dolgokra, de azok mind rossz utak, viszont nem tudja megkerülni ezt a
korszakot a munkában. Kínlódva dolgozik, nagyon sok spekulációval. Ha
olajozottan működik, akkor azt gondolja, rossz az, amit csinál. A szerepek
önmagukban nem érdeklik, sokkal inkább az alkotótársak, a másik ember,
akivel kapcsolatba kerül egy szerep apropóján. Ahhoz, hogy teljes értékű
színészként ott tudjon maradni, dolgozni az Új Színházban, úgy gondolja, hogy
mindent ki kellett volna rúgni az életéből. Családot, Kisoroszit, pincét.
Előfordult olyan eset is, hogy Matiné-t játszott a Szentkirályiban és utána
rohant át az Új Színházba megcsinálni a Don Juan záró képét mint kővendég.
Kedvenc munkája ebben a színházban Radicskov: Január c műve volt. Egy
falusi kocsmában játszódik, reggel. Leesett másfél méter hó, és nézzük, ahogy
jönnek be a férfi vendégek a csehóba. Beszélgetnek a világ dolgairól és mindig
valaki kimegy… és nem jön vissza, mert elkapják a farkasok. Egy hónapos
próbaperiódus után leálltak, mert évad vége volt és nem készült el. Hargitai
Iván kieszközölte Székely Gábornál, hogy augusztus 20 után folytathatják a
munkát. Ez volt ott az első olyan munka, amiben lélegzethez jutott a
mindennapi taposásban. Nyáron Laca meghúzta a darabot olyan tömörre, hogy
úgy érezte elkezdett szólni valamiről. Hargitai elolvasta, érdekesnek találta, de
azt reagálta, hogy abban a színházban ezt nem lehet megcsinálni, ennyire
belenyúlni egy színdarabba. Az volt az élménye ebben a néhány évben, hogy
kőszínházban nem lehet dolgozni. Ekkor dolgozott először ilyen intézményben.
Azzal összevetve, amit Lilivel csináltak, illetve csinálnak, két ellentétes világ,
összeegyeztethetetlen. Az Új Színházban úgy érezte teljesít és idegen, amit
csinál. Bár a Karnyóné című előadásban, mikor Karnyó hazajön a végén… ott el
tudta azt játszani, hogy ő, Székely B. Miklós megjön Kisorosziból és bemegy
oda, a többi játszó közé. Tóth Ildikó volt az egyetlen, akit, amikor nézett, azt
gondolta, hogy itt mégis lehet rendesen dolgozni. Ez egy olyan életforma volt,
ami nem neki való. Gyár, és azonkívül, olyan művészi ízlésvilág és
munkamódszer, amit akkor tudott volna talán elfogadni és elsajátítani, ha
kezdőként is már így dolgozik.
MATINÉ
Még az Új Színházas korszak alatt elkezdtek gondolkozni az új darabon, bár,
nagyon nehézkesen ment a munka, mert Laca alig ért rá, vagy, ha tudott is
jönni, túlságosan fáradt volt az érdemleges munkához. Mert a kőszínházi
munka nem csak szigorú próbarendet jelentett, hanem napi többszöri ingázást
Kisoroszi és a Paulay Ede utca között. De azért lassacskán kitermelődött a
Minden elesendők. Ez egy be nem mutatott előadás-kezdemény volt a hosszú
Matiné-korszak előtt.
Még az 1993-ban elkészült kisoroszi próbaterem építése alatt ismerték meg Laci
bácsit. Segédmunkás volt az építkezésen, mert gyerekkorától színész akart
lenni, és úgy gondolta, hogy akkor ő ott majd színész lesz. A színházát építette.
Ebből a darabból egy-két próba volt. Én Miss Fitty lettem volna benne. Laci
bácsi pedig a kocsis a darab elején. Ebben jelent meg a ló-árnyék motívum, ami
aztán több előadásban visszatért (Matiné, M. II. em. 6. ). Kis játéklóval nagy
árnyékot csináltak a falra, és azt meg kellett simogatnia, mintha igazi lenne.
Olyan szépen csinálta, hogy későbbi előadásokban is használták ezt a képet.
Sajnos Laci bácsi a Matiné- korszakot már nem élte meg. „Amikor építettük a
próbatermet Kisorosziban, odajött egy öregember, hogy világéletében színész
akart lenni. És ő adott önbizalmat nekünk. A Minden elesendők című
előadásunkban a fuvarost játszotta; egy falra vetített árnyéklovat vezetett, verte
az ostorával és teljesen elhitette velünk, hogy igazi ló. Egy kis 65 éves
parasztember. Sajnos a Laci bácsi már meghalt.” A Minden elesendők Beckett
egyik hangjátéka. Vonatállomáson játszódik, Mr. Rooney, az egyik szereplő
vonattal jár-kel. Ehhez csináltak kis játékvonatból nagy vonatárnyékot. Lili
emlékszik arra a próbára, amikor ment a vonat, fönt, a plafonon ment az
árnyéka, és mindig azt úgy nézte, csak nézte… és ebből lett később a Matiné
című előadásban az édesanyja emlék-jelenete. Aztán volt egy autóutazás–
jelenet, ugyanígy kisjáték-árnyékkal. Az árnyékot úgy csinálták meg, mintha
Sanyika ülne az autóban. Ez később az M. II. em. 6.-ban lett felhasználva.
Néhány próba után eldobták a Minden Elesendők-et, és elkezdődött az évekig
tartó Matiné-korszak. Ekkor Soros-ösztöndíjasok voltak, ami nagy szerencse
volt, de nem tartott örökké. Fokozatosan, észrevétlenül csúsztak bele abba,
hogy függnek a valamilyen rendszerességű bemutatóktól. Az 1997-től kezdtek el
pályázni a Műtét/Analízis/Orlando felújításával és ekkor kezdték megérezni,
hogy milyen az, hogy jövőre is el kell készülni valamivel, és beszüremkedik a
„muszáj”-ból fakadó feszültség. A pince nagy segítség volt, masszív esztétikai
háttér. Mikor 2004-ben elvesztették, kérdés lett, tudnak-e nélküle előadást
csinálni. A Matiné volt az utolsó olyan munkájuk, amire éveket tudtak szánni.
Lili így tekint vissza 1996-ban, a Matiné bemutatója előtt néhány hónappal
készült interjúban a korábbi évekre: „1984 óta Székely B Miklóssal egy
Szentkirályi utcai pincében játszunk. Nem kell terméket előállítanunk, külső
elvárásnak megfelelnünk. Belülről hajt minket valami. Azóta nyugodtam meg.
Mintha hazataláltam volna, mintha a szüleimet találtam volna meg. Attól, hogy
alapvető kérdéseket tehetek fel. Úgy éreztem a pincéről, hogy ő az anyukám.
Nem osztódtunk szét díszlettervezőre, jelmeztervezőre stb. A cipő és a ruha
éppúgy színészet, mint az, hogy szöveget mondasz. Megnéznek minket, és
képek maradnak meg bennük. Műtét/Analízis/Orlando címmel egyórányi,
személyes történetet játszottunk el élettársammal, Székely B Miklóssal és a
gyerekeimmel. Kis állataink is szerepeltek. Sajnos, csak 6 előadás volt, mert az
egyik szereplő, egy idős bácsi, akinek azóta sem találom az utódját, meghalt. De
a történetet folytatni szeretnénk. Most Beckett: A játszma vége című darabjára
készülünk. Ahány ember, annyiféle színház. Hozzám az olyan áll közel, amilyet
Kantor csinált a „Halott osztály”-ban. Fantasztikus volt! Nagyon erősen hatott
rám Bódy Gábor 1970-es Cselédek-rendezése is. Csak néhányszor ment, de
nagyon fontos, hogy játszhattam benne. Nekem felejthetetlen az az előadás.
bizonyítja, hogy létezhet másféle színház is.”
A Matiné-ban a magánélet tartalmú jeleneteken kívül fontos részt töltött be a
Beckett Játszma vége című színdarabjából vett részlet. Sokat hezitáltak a
megfelelő szereposztáson. Lili bevált munkamódszere, mivel egyszerre színész
és rendező, hogy megkéri a partnerét, csinálja kicsit az ő dolgát, hogy meg tudja
nézni, milyen kívülről. Ilyenkor gondolta Laca, hogy mennyire lenne a másik
szerepében. A sajátját valami miatt mindig snassznak és sztereotípnak érezte. A
játszma végénél azt érezte rossz a szereposztás, mert az emberi felállás fordított,
az erőviszonyok ellentétesek a valóságban. Hónapokig próbálták a
próbateremben, klasszikusan, egyforma fekete ruhában, kalapban. Sokat
cserélgették a Hamm és Clov szerepeket. Egy darabig úgy próbálták, hogy két
férfiről van szó. Hosszú idő után alakult ki, hogy Lili Clov, és nő. Aztán Lili
fölszabdalta a Játszma végé-t, majd meghúzta. Ezután íródtak hozzá a
személyesebb hangvételű jelenetek.
A DIVSZ induló zengett két óriási hangszóróból, mialatt jöttek le a nézők a
lépcsőn. Az öltözőt leválasztó fal méretű nejlon előtt ült kis sámlin egy kislány,
Rozika (én), úttörőruhában, két copffal, és érezhetően érintetlen volt abban a
hangulatban, amit az előbb említett zene behozott. Néha fölállt és megigazította
a tőle néhány méterre békésen eszegető, hosszú madzaggal téglához kikötözött
lábatlan kacsa kis piros nyakkendőjét.
Közben a szülők a nejlon mögött öltöztek be úttörőnek, az árnyuk látszódott
csak, pontosan a 13-14 éves kislány mögött. A tisztaság, az új élet mögött,
készülődött a múlt, hogy előtörjön. Felöltöztek, kijöttek és átvonultunk egy
másik nagy, üres terembe, és megkezdődött a kacsareptetés. Emlékül annak az
időszaknak, amikor a magyar nép azt hitte, hogy szabad, egy börtönben.
Lábatlan kacsa, aki nem tud elmenekülni se. Több jelentésű szimbólum volt ez:
Totyi volt a Kádár-Rákosi rendszer, ami 1996-ban még mindig repült, igaz, hogy
a föld alatt. Totyit Kisorosziból szerezték meg, Kovács Piroska nénitől. Mert
akkor már régen megvolt az a jelenet-gondolat, hogy repül egy kacsa a föld
alatt, DIVSZ indulóra, piros nyakkendőben. A testvérei megfagytak, ez a
kiskacsa úgy maradt meg, hogy egy kisfiú melengette a kabátja alatt. Mikor
hazavittük, a melegben lepottyant a lába, mert az elfagyott.
A reptetés után elindult a kis úttörő család sétálni, kart karba öltve, át a
termeken. Laca, úttörőruhába öltöztetett, fejjel és lábbal rendelkező, szinte
feketére sült csirkét vitt a karján, mint egy csecsemőt, ő volt a „legkisebb
testvér”. Elöl a kisbabával az apa, aztán az anyuka, és a nagylány. Közben
németül még szólt az induló. Átsétáltak abba a terembe, amit „lépcsős”-nek
hívtak. Az apa leült a hokedlira, elővette a kisbicskáját, finoman felhajtotta az
úttörő sültcsirke-csecsemő szoknyáját és falatozni kezdett belőle: Az elvtársak
fölfalják egymást. Mindannyian úttörők „voltunk”, de volt feljebbvaló, alatta
való… Egészen le a Totyi kacsáig, aki továbbra is vígan eszegetett, mialatt tőle
néhány centiméterre egy kis sorstársa tűnt el épp a Föld színéről. Szép lassan
mindenki el lesz fogyasztva. Lili nagymamájának összes gyerekét valamilyen
módon felfalta az előző rendszer: Legkisebb fia, Sanyi (20 éves)
katonaszökevény volt a Rákosi időben, ez hadbíróságot jelentett akkor. Állítólag
részt vett egy ÁVÓ-s összeesküvésben, futár volt. Nagyon félt a rendőrségtől. Az
anyja nem bújtatta, és fölakasztotta magát. Feri (21 éves), katonaidejét töltötte,
amikor a főnöke fellőtt az ablakba, ahol borotválkozott május 1.-én. Lentről
megcélozta, és szíven lőtte. A nagymama ehhez szokott hozzá, hogy meghalnak
a gyerekei. A lányának, Lídiának, Lili édesanyjának a halálában ez úgy játszott
közre, hogy a pszichésen rossz állapotban levő mama idegileg végkimerülésig
kínozta a lányát. Ezt azért volt fontos leírnom, mert ebbe a csirke-evős jelenetbe
ezek az élmények mind bele vannak sűrítve.
Anyuka–jelenet: Ketten csináltuk Lilivel. Az édesanyjának, a nagymamámnak
állít emléket, aki 1975-ben vonatbaleset áldozata lett. Összeszedjük a ruháit,
ami valóban az ő ruhái voltak, nem pedig semleges jelmezek. Azok maradtak
utána, és egy levél, amit felolvasok az előadásban, mialatt Lili felöltöztet a
ruhákkal egy partvist, majd rátűzdeljük a fényképeit. Játékvasúttal
modellezzük a balesetet, úgy, hogy az egyik fényképből kivágjuk az alakját, és
lefektetjük a sínekre. Hagyjuk, hogy az elemmel működő játékvonat többször
átmenjen rajta. Következik a temetés. Gyufás skatulyába tesszük a fénykép-
tetemet. Egy kis játék lovaskocsi szekerébe tesszük a gyufásskatulya- koporsót.
Kislámpával kinagyítjuk a lovaskocsi árnyékát a falon, virágföldet borítunk a
talajra, és abba temetjük a skatulyát. Gyufákból fejfát készítünk neki. Lili: -
„Anyámat egy kacsa miatt gázolta el a vonat. A Csúcshegyen lakott, vett négy
tarka kacsát, nekem meg a nővéremnek akarta hizlalni a születésnapomra. A
nyolc óra huszonötös esztergomi tehervonat nagyon lassan jár, mégis az gázolta
el őt. Hatvan forintért halt meg, ennyibe került akkoriban egy süldő kacsa. Túl
közel ment az állat a sínhez, és ő pokróccal akarta elhessenteni. A vonatlépcső
bekapta a pokrócot, amit viszont ő nem engedett el. Nem működött az
önvédelmi reflexe: ahogyan fogta a pokrócot, maga is beletekeredett és a
vonatlépcső eltörte a gerincét. Azonnal meghalt, de a vonat még hurcolta tovább
és letépte a ruháját. A kacsának semmi baja nem lett… Ez az egy levél maradt
anyám után, meg az a pár ruhadarab, amelyeket az előadásban használunk fel.
A sírjához azóta sem tudtam kimenni, mert egyszerűen képtelen voltam
elfogadni, ami történt. A temetésen ott ültem a halottas kocsiban, és hallottam,
ahogy dobálja a testét az autó, hallottam azokat a koppanásokat. Képtelenség
volt azonosulni ezzel a szertartással, meg azzal, hogy ő lekerül, oda. Aztán
mindig hárítottam az egészet, csak amikor esett az eső, olyankor sírtam, hogy
megázik.”
A temetés-jelenet alatt Laca már felült egy kerekeken guruló széles deszkára,
amin el volt helyezve számára egy szék. Én is helyet foglalok a deszka szélén.
Síppal sípolnak a szüleim, Lili áttol minket egy másik terembe, és egyben
átfolyunk a Beckettbe. Kezdődik A játszma vége. A két felnőtt között erős
szenvedély, menekülési vágy, humor, egymásra utaltság, undor érződik. A
kiszolgáltatottság kölcsönös, de a férfi talán megalázottabb. Bár ha a férfi alul
marad, a sem lehet igazán nő, így ez neki is megalázó. A férfi-női
kapcsolatokat vizsgálják, de minden agyalmányt nélkülözve. Sokat küzdöttek
azzal, hogy ez két férfiszerep. Lilinek eszébe jutott az úttörő-ruha és, hogy meg
kell húzni a szöveget, lehet másra is használni, nem kell arra gondolni, hogy a
Beckett írta. De pontosan ugyanazt a szöveget mondani. Az úttörőruha mindent
meghozott. A két felnőtt között erős kapcsolat volt, abszolút élt a Beckett-
szöveg. A kislány teljesen leválik, látszólag rabságban van, de lényegében
teljesen független, illetve nem úgy volt rab, mint ők. Hamm és Clov, Lili és Laca
egymás rabjai voltak, Rozi meg azért mert szerepe szerint ő Nagg és Nell egy
személyben, a láb nélküli, nyugdíjas korú szülei Hammnak. A valóságban pedig
még csak kisgyerek. A Beckett-rész elvált az előadás többi jelenetétől, külön ügy
volt. Lacának volt szenvedélye a Beckett iránt. A darab tetszett neki, de nem
akart semmiképp férfit játszani. Sokáig nem tudtak mit kezdeni a Beckett-tel,
és akkor eszükbe jutott, hogy öltözzenek föl úttörőnek, dobják el a bevett fekete
ruhás, kalapos ábrázolást. Így többrétűen megjelent a kiszolgáltatott helyzet, a
hatalmi játszma. Laca: -„Hiába láttam 91-ben, hogy a megszállók katonai
vonatai végre nem nyugatnak, hanem keletnek mentek, én mégis úgy érzem
belőlem nem vonultak ki. Megszállt ember maradtam. Ez a kádárizmus bűne,
mocskossá tett mindenkit, mégpedig élhetően, konszolidáltan mocskolódtunk
be, kivéve néhányan.”
A záró jelenet. Beindul újból a DIVSZ-induló, átöltöznek földműveseknek, a
kislány angol nyelvleckét olvas fel, címe: Hard times on the farm. Várja, hogy az
apja partner legyen az angol diskurzusban, de az nem nagyon tud. A férfi felköti
a régi WC-pumpa falloszt, mintás bohóc-szerű parasztruhákat vesznek föl. A
kislány földet szór le a betonra, a ölébe kapja a férfi lábát, és így, talicskázva
felszántják. A lány kukoricát vet a pumpa által húzott barázdába. Ezt azok a
Salvador Dalí képek ihlették, amiket Dalí Millet Angelus című festménye
hatására festett. Fölszabadultak az úttörőségből, most már amerikaiak lesznek,
angolul is beszélnek, persze egyelőre csak a kisgyerek, a felnőttek, akik még
évekig viszik az élet felelősségét a vállukon, ők nem tudnak „kapitalistául”.
Laca: „Jött a kapitalizmus és kénytelenek voltak az emberek egy szál fa…al
szántani, mert nem volt más.”
Lili, ha végiggondolja a közös munkáikat, azt mondja, mindig volt valami, amit
el tudott fogadni, de egész előadásokat nem. Annak örült, ha legalább van egy
perc, valami apró dolog, amiről úgy érezte, hogy igazából van, létezik. A Matiné-
ban annak örült, hogy megcsinálta a lépcsős teremben azt az emlék-jelenetet az
édesanyjának. Hogy foglalkozhatott az anyukájával ott lent, a föld alatt, abban
a pincében, számára ennek volt értelme, ez volt a legfontosabb, és ezt köszöni.
De azt mondja, minél többet foglalkozik vele, annál kevésbé érti, és igazából
elszállt az emléke a nagy foglalkozás alatt. Mert őt, az édesanyját elkaszálta a
Rákosi- és a Kádár-rendszer. A Matiné a legmélyén, teljes mértékben róla szólt.
Lili olyan, mint a Száz év magány-ban Rebeka, aki egy tarisznyában hordja a
szülei csontjait, csak földet és meszet hajlandó enni és álmatlanságot hoz a
környezetére.
Még Demszky Gábor is megnézte ezt az előadást.
M.II.EM.6.
”Lili: Kivártam, és azt gondolom túljutottam egy perióduson. Már tudom, elég
nekem a saját életemből merítkeznem… Nemrég olvastam Tadeus Kantor
lengyel festő-rendező könyvét, aki megerősített. Kantor azt mondja: >>Elég
valami végtelenül pici kis egyéni, védtelen emberit fölmutatni az eltömegesítés
ellen. A tömeg és a közösségi élet világa megtorpan a színpad és a nézőtér
közötti Maginot-vonalon.<<Készül egy új darabunk is, M. II. emelet 6. címmel. A
húgomról és rólam szól, ahogy akkor éltünk a nyolcadik kerületben… ”
A cím több okból lett ez: M.-a babona miatt, hogy aki kiírja, illetve kimondja a
teljes nevet, arra szerencsétlenséget hoz. Ezért a továbbiakban így írom: M. A
cím másik fele: II. em. 6. -itt lakott Lili az Auróra utcában, a szüleivel, húgával,
20 éves koráig. Fő inspiráció ehhez az előadáshoz az édesapja figurája, aki
tönkretette a családot. M. ihletője: Monori Albert. Volt egy olyan korai
gondolata, hogy a húga, Margitka is játsszon benne, de aztán ezt személyes
okokból elvetette. Az előadás elkészítésére nagy hatással volt Erdély Miklós
cikke, amit Bob Wilson: Einstein a tengerparton című operájáról írt.
Sokáig csak egy életképet látunk, főzés, tyúkok kapirgálnak. A színen vannak
Monori, Székely B., Horváth Sándor Farkas és Lajos bácsi, akiről az Orlando-
nál már volt szó. M. és Lady M. McDonald’s-os papírkoronában, macskafarkat
imitáló, derekukra kötött madzaggal kóvályognak egy teremnyi méretű
sátorban. A királyné eteti a tyúkokat, akik a főurakat jelképezik. Kopognak a
csőröcskék a talajon. Mintha kukoricát pattogtatnának, vagy jégeső esne vagy
kandallóban a tűz… szóval otthonos. Közben Lady főzőcskézik. Teljesen
középkori hangulat. A szovjet katonai sátort Szirtes András filmrendezőtől
szerezték. Először a Kisoroszi próbateremben volt fölállítva. Erős hangulata volt,
illett a drámához. Először macskákat akartak, főuraknak. De nem akartak ott
maradni a széken (akkoriban rengeteg macskánk volt Kisorosziban, legalább
tizenkettő), kikötözni meg nem lehetett őket, úgyhogy vettek inkább tyúkokat.
Kisorosziban volt számukra tyúkól, a kertünkben. A papírkorona és a farkinca,
tehát, hogy állatok vagyunk, a gyerekkori játékaimból jött, amikor kiskoromban
otthon mindig macskafarkat kötöttem magamnak. Csak utalni akartak a
Macbeth-re, nem pedig komolyan eljátszani. Maga a téma volt érdekes
számukra, amiről szól, nem ragaszkodtak a színdarabhoz.
Sanyi és Lajos bácsi főurak voltak. Sanyi a rádiót csavargatja, külföldi adásokat
hallgat, cseh és szlovák adókat. Lady utasítását követve keresi a Szabad
Európát. Nagyon hosszú, elnyújtott kezdés. Rádióhallgatás, krumplis tészta
főzés, a tyúkok fáradhatatlanul kopogtatják a betont némi ennivalóért,
gomolyog a gőz. A grenadírmars Kádár kedvenc étele volt. Lili úgy képzelte el,
hogy rendkívül puritánul élt, csak egy sparheltje volt. Egy hokedli kockás
terítővel, és azon eszi a grenadírmarsot, mellette egy kis sámli. Tehát M. a
Kádár, Lady a Kádárné.
Már a királygyilkosság után vagyunk. A lelkiismeretfurdalás szinte tapintható a
levegőben Az egész várakozás-szerű, amíg megfő az étel, addig kifő az igazság.
Koccintanak, M. tósztot mond valakire, majd nekitámad a nőnek, hogy
takarodjon, hiszen már élőhalott. A gyilkosságra emlékezteti ezzel, hiszen, aki
ölt, az már félig elkárhozott. Kijelenti, hogy másnap újból elmegy a
boszorkákhoz. Sanyi szaxofonoznik egy kicsit, sugárzóan tiszta ember ebben a
környezetben. Maga az élet, érintetlen a bűnben. Gyerekkorában nagyon félt a
vámpíroktól, Lili szerette volna, ha ezt elmeséli az előadásban. Megkérte, hogy
beszéljenek a félelmekről. Bizonyos értelmezésekben a vámpírizmus a
személyiséglopás metaforája. Nagyon lassan és ritkásan váltják egymást a
szövegek, jelenet-szerű részek. Az egész előadás egy komótos hömpölygés, ami
bekebelez. Olyan, mintha egy élethű festménye lenne a színdarabnak,
tökéletesen megragadva a lényeget.
Lili mesélni kezd egy kisfiú-papról. A TV-ben látta őket, egy profi család volt,
pici gyerekekkel, egy 12 éves kisfiúval, 3-4 éves kislánnyal, masnival. Kiszálltak
a Mercédeszből, álltak a füvön, a sátor az már föl volt állítva, és akkor a
kommentátor mondta, hogy mindkét gyerek híres gyerekpap. A sátorban az
történt, hogy összegyűltek bent emberek, a kisfiú tartotta a keresztet, egy kövér
eléje lépett és elájult. A gyerekpap nagyon egzaltáltan beszélt az egyértelmű
hitről, és azt mondta, hogy minden fellépésén van ilyen hatás. Föltartja a
keresztet, és erre elájul valaki, mert beleképzeli, hogy Krisztus megjelent neki.
Lili ezt a hatást erősen hasonlónak tartja azzal, ahogy egy diktátor hat a népre.
„A prédikáció kifejezés nem véletlen. Az igehirdetés és a tömeglélektanra épülő
hazugság, a propaganda hasonló elvre épül. Az igehirdetés sem az elmének,
hanem a belső énnek szól, amit Jung tudatalattinak, a Biblia szívnek, belső
embernek nevez. A hívő ember is a szívével hallgat, nem az eszével, majd a
szívében felismert igazságok jutnak fel az elméjébe, amellyel azonosul. A
diktátor olyan, mint egy igehirdető, azzal a különbséggel, hogy az igehirdető, aki
valóban az Igét hirdeti, „az” igazságot mondja, a diktátor pedig a hazugságot. A
Biblia is beszél erről az antropológiai tulajdonságról: „a hit hallásból van”.
Nemcsak a bibliai hit. Úgy mondja, hogy Isten az igazság, az „ördög a
hazugságban leledzik”, „a hazugság atyja”. Ez két szellemi valóság. Ezért
hasonlítanak a diktátorok a prédikátorokra, és néha a prédikátorok a
diktátorokra, a politikai gyűlések pedig karizmatikus istentiszteletekre.”
Sanyi folytatja a szaxofon-szólót, nagyon szépen játszik egy szomorú dallamot.
A férfi elmondja a második jóslatot. M. házaspár nevetve táncol a zenére. De
valójában soha nem tudnak már boldogan táncolni a gyilkosságok után.
Eddigre elkészül az étel, megvacsoráznak. Lady elmosogat, eltörli a tányérokat,
ledobja őket a földre, összetörnek. A csirkék odarohantak és, mint az őrültek,
felcsipegették a cserepeket, persze semmi bajuk nem lett: örök túlélő
főuracskák. Ez a megoldás onnan ered, hogy Lili édesanyjának azt mondta az
orvosa, hogy ha úgy érzi, hogy bármi kényszer érzése lenne, akkor csapja
földhöz, ami a kezében van. Lilinek is tanácsolták ezt később.
Lady konyharuhát köt a fejére. A sámánok, mikor áldozatot mutatnak be,
fejüket kendővel letakarják, hogy szemüket eltakarják, s ezáltal második
látásukat erősítsék.” -Piers Vitebsky: A sámán című könyvéből jött ez az
inspiráció. Ez az elképzelés már akkor megvolt, amikor még csak készültek a
próbákra: Átlagos magyar család, ebédfőzés, vasárnap megebédelnek, aztán ott
ülnek a konyhájukban, ami egy szovjet katonai sátorban van, mert megszállás
alatt vagyunk, és egyszer csak betoppan az áldozatok szelleme az M.-ből. És a
kendő alatt másik világot álmodnak. M. letakarítja az asztalt és gombfocizik
rajta. (Még a Matiné idején találta ki Lili, hogy az M.-et meg szeretné csinálni, és
lenne egy nagy asztal, és azon játszódna az egész, még a csata is, gombfocival.
Akkor még nem volt meg a sátor.) Sanyi bejelenti, hogy a Birminghami erdő
megindult. Majd M. is konyharuhát köt a fejére, és a fakanállal egy-két
kardcsapást csap, megy a csatába. Sanyi játékautót tol a lábával a földön:
„Gyere anyu, szállj be”. (A Minden elesendők-ből maradt meg a kisautós
árnyjáték) Elpakolják a kellékeket, a könnyen mozdítható díszletelemeket.
Közben Sanyi a kisautóval árnyjátékot csinál a sátor falán. Majd beszórják
kukoricával a helyszínt, a tyúkok csipegetik, ők meg eltűnnek. Mintha sóval
hintették volna maguk után a helyet, most már tényleg legyen vége minden
életnek.
LEVÉL
Az egész Levél Magyar Dezső megmaradt forgatókönyve. Egy napot forgattak
belőle 1970-ben, és aztán leállították a filmet. Lilinek élete első filmfőszerepe
lett volna, máig nagyon sajnálja és bántja, hogy nem készült el. Még az is jobb
lett volna, ha csak betiltják egy időre, és dobozba kerül. Bódy Gábor volt az
egyik főszereplő, Cserhalmi György meg Lili a másik kettő. Magyar Dezső, Lili
férje rendezte. 1967-ben jelent meg Kemény szerelem címmel egy szovjet
novelláskötet. Pausztovszkij, Suksin stb. novellák voltak benne. Magyar
Dezsőék ebből a Levél címűt választották ki. Lili játszotta a proletár lányt,
akinek egyik kezét húzza a hatalom, másik kezét az értelmiség. Minden este
meghal, megég a kohóba, de föltámad és hazamegy a férjéhez, a
gyárigazgatóhoz. Átmásoltak úgy jeleneteket, hogy nem írták ki, kitől van, mert
addigra megvolt a 1968-a csehszlovákiai bevonulás, azt a könyvet pedig
bezúzták, indexre tették. Ez így lopásnak számított, de olyan lopásnak, amiért
letiltás járt. Dezső mindenképp meg akarta ezt a filmet csinálni, disszidálni
készült. Azt mondta, hogy Lilinek készíti ezt a filmet, hogy ha kap
filmszerepeket, irányba induljon a pályája. Mert szerinte ezzel a filmmel más
vágányra terelődött volna, mint, hogy közhely-prolilányokat játsszon. Volt egy
jelenet, amiben Ózdon, az ecetfák alatt haldoklott egy öreg munkás, és az volt a
párttitkárnak és a filmgyárnak az álláspontja, hogy nálunk nem haldokolnak a
munkások. Se ecetfa alatt, se sehol. Egy napot forgattak összesen. Ez egy hétfői
nap volt. Telefonon szóltak nekik, hogy írják át a forgatókönyvet csütörtökig.
Természetesen nem írták át, addigra Magyar Dezső megszervezte, hogy kijusson
az országból. Betelefonált csütörtökön, és közölték vele, hogy sajnos azt a pénzt
már megkapta egy induló új magyar film, a Még kér a nép, amit Jancsó Miklós
rendez.
Lili mindig szeretett volna a Dezsőnek emléket állítani.
Első jelenetként Laca nadrágon keresztül, a hátán fekve, felhúzott lábakkal
kislovakat szül egy lavórba. „Szülnöm is nekem kell” - méltatlankodik. Lili
veszélyeztetett terhes volt velem, Rozival, és öt hónapig feküdt kórházban,
mielőtt megszülettem. Annyira nehéz időszak volt ez mindkettejük számára,
hogy Laca valahogy úgy érezte, ő szült engem. Elirigyelte az utód-kihordás
aktusát a nőktől, ezért most szül egy színdarabot. Gina, a színészkutya, tűkön
ülve várja, hogy labdáját eldobják neki. A fal mellett fotelek, asztal, rajta tükör
és kislámpa. Lili és Laca atmoszféra-teremtő nyihahákat hallatnak. Lili a
nemtudomhanyadik kis újszülöttnél megelégeli az asszisztálást, és közli, hogy
el kell most már mennie a postára. Laca marasztalni próbálja: „De ez most
beszorult”. Egy kislovacska nem tud megszületni. Nézik egymást. Utasítja Lilit,
hogy hozzon vizet, hasonló hangnemben, mint, ami A játszma vége-beli Hamm
és Clov felállás volt. A férfi magatehetetlen, mégis terrorizálni próbálja a nőt, és
parancsolgat neki: „Hozd a slagot! Menj ki a csaphoz, nézd meg, hogy a
hollanderben van-e tömítés. Tekerd föl a csapot. Csőkulccsal húzd meg, és
aztán nyisd ki a csapot.” Laca nyújtja a fogót Lilinek, még mindig a lavórnál
fekszik. Részben Garaczi László: Csodálatos vadállatok című színdarabja ihlette
ezt a részt. Engednek vizet a lavórba, és Lili most már átveszi a feladatot,
megtisztítja a „vértől” és a „magzatvíztől” a játékokat. Majd elmenőben még
odaveti a kérdést Lacának: „Volt itt már a Fellini?” Ez ironizálás Magyar
Dezsővel, aki, amikor Lili ismerte, nagy reménység volt már, és nem nagyon
ismert el másokat. Laca: „Igen, velem akart beszélni.” Elmeséli Ginának,
hogyan is történt mindez: „… csak először lekeveredtek Hódmezővásárhelyre.
Onnan meg Orosházára, és csak aztán jöttek ide hozzánk. Mert velem akart
beszélni. Volt vele egy pap, az meg folyton mormolt. Imádkozott. Erre én
elkezdtem nyeríteni. Mire a pap hangosabban imádkozott. Én meg még
hangosabban nyerítettem. Ezt egészen addig csináltuk, míg végre a pap
kirohant. Sajnos a Fellini is. Még gyorsan odaszólt nekem: Ne törődjön vele, dr.
Magyar Dezső. Nálunk Olaszországban van, aki az egész életét arra teszi fel,
hogy legyen. Vagy kő. Vagy fa. És senki észre sem veszi.” A történet után egy
székhalomból nézőteret rendez be, majd két tejes kancsóval a kezében
elbandukol.
Lili visszaérkezett. Ginának hosszan beszél az anyaöl küszöbének elzárásáról,
az újraszületésről. A Tibeti halottas könyvből lett véve ez a szöveg. Arról beszél,
hogy Gina ember volt azelőtt, és legközelebb figyeljen oda, minek születik újjá.
Ott voltak előttük a kis megszületett lovak, és tanította Ginát, hogy igen most
kis lovak, de akár másnak is születhettek volna. Az előadásban elhangzó szöveg
variációból idézek:
”Most Gina, most igen fontos az anyaöl küszöbe elzárásának a módszereit
alkalmazni. Az elzárásnak két fő módja van. A lényt, aki belépni készül oda,
ebben meg kell akadályozni, és az öl küszöbét, amelybe beléphetne elzárni.
Figyelsz? Akárki volt is… Figyelsz Gina? Akárki volt is a védőistenséged, én
most mégis azt mondom neked, hogy nyugodtan mélyedj el. Mélyedj el
nyugodtan a szemléletében… Négy féle születés létezik: a tojásban való
újraszületés, az anyaölben való születés, a természetfeletti születés áthelyezés
útján a paradicsomba, és a és a nedvesség útján való születés. A tojásban
való újraszületés, és anyaölben való születés természetük szerint azonosak, és
ha ez időben a vonzás és a taszítás érzése közben az ölbe való belépés mégis
megtörténik, úgy a születés ló, szárnyas, kutya vagy ember képében lehetséges.
Ezen másodlagos okok miatt a tudó az éter ösvényre lép, úgy abban a
pillanatban, amikor a sperma és a pete egyesülnek, ő azt tapasztalja, hogy az
együtt születés boldog állapotában van, amit azután ő eszméletlenségbe hullva
él át. Figyelsz Gina? Később egy ilyen ovális formába zárva érzi magát. És
azután amikor ölből kilép, szemeit fölnyitja, azt tapasztalja, hogy talán fiatal
kutyaként születhetne újra. Mert korábban ember volt, most azonban mint
kutya. Át kell élnie a kutyaól szenvedéseit. Vagy mint- van rosszabb- fiatal
malac, disznóólban, vagy, mint egy hangya, bogár. Vagy mint egy kecske,
bárány… születik újra és oly állapotban, ahonnan azonnali visszatérés nem
lehetséges. Ez van. Mégis sokan vannak olyanok, akik bár emlékeztettek és
kitaníttattak arra, hogy a gondolataikat célra törően irányítsák, de meg nem
szabadíttattak. És mivel az anyaöl küszöbe előzőleg be nem záródott, most egy
tanítás következik, ami az anyaöl kiválasztását ismerteti. Válaszd ki a megfelelő
anya ölet, a tanításnak megfelelően. És ha állatként kell újraszületned úgy… be
ne lépj ide még egyszer.”
Következő kép, hogy Lili ül a fotelban és kisállat-hirdetéseket olvas föl. Laca
eközben a tejes kancsókkal a kezében áll előtte, majd harmonikával… Érdekes
feszültség érződik itt a és a férfi között. A játszik, a fotelben ülve
leuralkodja a férfit, aki nem szólalhat meg. Alig mozogva, állva, kezében
tartogatva a tárgyakat kell hallgatnia, ahogy a hosszasan beszél a semmiről.
A várja a férfitól, hogy csatlakozzon a játékba, de valahogy mégsem engedi.
Megharagszik rá, ezért kicsit kínozza még. Csak szavakkal és tekintetekkel
persze. A férfi látszólag passzív marad. Eleve vesztesként harcol.
Laca kisétál ebből a történetből, és a kirakott székek között harmonikázik, majd
énekli az Akácos út című nótát. Csinos. Lili nézi őt. Szabadon énekel, kicsit
hamisan, ritmustalanul. De vonzó, igazi férfi, ott, egyedül a harmonikával.
Aztán Lili kisétál a teremből, és Laca csalódottan abbahagyja a dalolást.
Csöndben áll egy darabig, magára hagyottan, majd ő is kisétál a teremből.
Bódy Gábor a forgatókönyv szerint festőt játszott volna a filmben. Az
előadásban egy hosszú jelenetben kereste Lili és Laca a megfelelő falfelületet,
hogy: „Gábor fessen hat freskót a színház falára.”
Laca elmeséli Ginának Tar Sándor Lassú teher című novelláját. Elszegényedő
Kelet-Magyarország, rokkantnyugdíjas apa a kisfiával koldul a vonaton,
tangóharmonikája van, de nem tud rajta játszani, kényszeríti a gyerekét, hogy
énekeljen népdalokat. Kap egy sört, és mondja, hogy a gyerekének a veséjét, azt
ő adta… stb. Gina, a hiperérzékeny színész-kutya az előadásban ennél a
jelenetnél, amikor Laca sírt a novella mesélése közben, védő pozícióba
helyezkedett a lábánál, és szembe nézett a közönséggel.
Megérkezik Sanyi, levelet hoz dr. Magyar Dezső részére. Sokáig úgy próbálták,
hogy fentről, az utcáról egy törött ablaküvegen át ledobja a levelet. A játék az
volt, hogy azt a levelet 1951-ben írták, és akkor jött meg, 2003-ban.
Mivel megjött Sanyi, összeáll a zenekar. A szülők dobolnak. Szétcsúszott kis
együttes. A szülők így akarnak segíteni gyerekük zenei tanulmányaiban, aki
ekkor még a valóságban is a pályaválasztás gyötrelmeit élte át.
Laca felolvassa Vollner László 1950. május 18-án írt levelét: (Valójában Dobay
Péter írta, a forgatókönyvnek egy része.) Egy párttitkár öngyilkos lesz 1950-ben,
és ír egy levelet, hogy nem tud tovább hinni a Rákosi-rendszerben.
ÖSSZEGZÉS
Az előadások tartalma alapszinten mindig a család személyes történetei voltak,
de a politika, a történelem is szervesen ráépült erre a rétegre.
Attól függetlenül, hogy éppen kinek az élménye volt megfogalmazva egy
jelenetben, a többi szereplő a jelenlétével megírta a saját személyes történetét.
Ha nincs megfogalmazva a személyiség valódi problémája, akkor nem születik
meg az előadás. A szereplők közti valóságos kapcsolat a motorja a munkának.
Nem lehet „csinálni”, valamilyen kitalált szerepet játszani. Ezért nálunk nem
lehet beugrással pótolni valakit, az erre irányuló próbálkozások rendre
kudarcba fulladtak.
„Mindig tetszettek a pici babakészítő műhelyek, órásboltok: ha bejön valaki,
megszólal a csengő, minden olyan családias és nyugodt. Valami ilyesmit
szeretnék a színészetben, de ez nagyon bonyolult.” Újpesten, ahol lakott, volt
ilyen üzlethelység. Bement, megszólalt a csengő, és ott ült a babajavító bácsi,
porcelánfejű babákat javított. (Az Argosz földje, én hazám c. előadásunkban volt
porcelánbaba). Azt gondolta, hogy ilyet szeretne. Legyen egy ilyen kis
üzlethelységük, ott vannak bent, bejönnek, és kijavítjuk a babát. Ha lenne
annyi pénze, hogy még egyszer belevágjon egy ekkora vállalkozásba, akkor egy
ilyen üzlethelységet szívesen venne. És akkor ott lenne a színház. Ugyanolyan
nyugalommal és komolysággal.
Irodalomjegyzék:
- Krasznahorkai lászló: Ajánlás a Rókatánc című előadáshoz 2001. Augusztus
20
- Zima István: Orwell világa szociológus szemmel (on-line) In: Eötvös Lóránd
Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, Bp. 2008. Október, 35-37. oldal
<URl:
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:5IfjUTxzs88J:5mp.eu/fajlok/zim
a/orwell_vilaga_szociologus_szemmel_www.5mp.eu_.doc+&hl=hu&gl=hu&pid=b
l&srcid=ADGEESj1V4BPeRtgnMhidymJlkqmSVTzojsosvoB5zCus1Jp4LAllrmkT
T443BLsjBxqASqEv9ZolA-
TNA0jrckVMlxWd26Ai2jKNnQaoqyBq5NsGvTB6eGI96e-
H9X4kSpcwvH6VTdY&sig=AHIEtbSXEvGbSUwTnNKJRvpsUSsJPZfBMg&pli=1
- Harangozó Márta: III. Richard lenne. In: Esti Hírlap 1971.XI.25
- Csapó: Kaposváron – Nagyon jó. In: Zalai Hírlap, 1974. február 10
- Nyilas Misi rendezni szeretne. In: Színház, 1969. XI-XII
- Monori Lili. In: Magyar Ifjúság, 1972. január 7; 14. oldal
- G. Szabó László: Natasa, Kovács Juli és mások. Beszélgetés Monori Lilivel. In:
Új Szó, 1977. március 6
- Bóta Gábor: A siker tönkreteszi az embert. Monori Lili újra színpadon. In:
Magyar Hírlap, 1996. Január 25; 14. oldal
- Hegedüs Bálint; Ellenfény, 1998. Január; 26-29. Oldal
- Kővári Orsolya. Nem színházhoz, emberekhez kötődtem. Beszélgetés Székely
B. Miklóssal. In: Kritika, 2009. November 19. oldal
- Láng Zsuzsa: Szentkirályi utca 4. Monori Lili és Székely B. Miklós arról, hogy
miért fontosabb a karriernél a nyugalom. 1999
- Esterházy Péter. Egy kékharisnya följegyzéseiből. Monori, Székely B. In: ÉS
1992. Július 3.
- Zentai Mari: Mamutok pedig vannak. Körülbelül 1996-1997
- Benedek István (1957): Aranyketrec. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 148.
oldal
- Némán tér vissza régi színházába. In: Blikk, 1996. Január 19
- Bihari László: Életjel egy pincéből. In: Magyar Hírlap, 1997. Február 8.
- Sajó Yvette: Létezik másféle színház is. Művészcsalád a pincében. In: Esti
Hírlap, 1996. Január 23.
- Erdély Miklós: Mit keres Einstein a tengerparton? Gondolkozás Bob Wilson
operája alatt. In: Színház, 1978. március
- Bartus László: A diktatúrák lélekrajza. <on-line> In: Amerikai Népszava
Online, 2011. augusztus 16
URL: http://nepszava.com/2011/08/velemeny/bartus-laszlo-a-diktaturak-
lelekrajza.html
Sajó Yvette: A mi pincénkben minden a színházról szól” Monori Lili családi
színpada. In: Elite, 1996. Szeptember
Tar Sándor: Lassú teher. Bp.: Magvető, 1998. 204-223. Oldal
Virginia Woolf: Orlando
Samuel Beckett: Minden elesendők. Bp.: Európa Könyvkiadó, 1998. 195-
233. oldal
Samuel Beckett: A játszma vége. Bp.: Európa Könyvkiadó, 1998. 103-153.
Oldal
James Joyce: Ulysses. Bp.: Európa Könyvkiadó, 1974; 834-896. Oldal
William Shakespeare: Macbeth. Európa Könyvkiadó
Csáth Géza: Egy elmebeteg nő naplója. Bp.: Magvető, 1978
Ingmar Bergman: Persona. Európa Könyvkiadó, 1979; 297-347. Oldal
Piers Vitebsky: A sámán
Gabriel Garcia Marquez: Száz év magány
Köszönöm Monori Lili és Székely B. Miklós segítségét.